Följ oss

Sedan 1949

Aktieägaravtal / Delägaravtal

När två eller flera personer ska bedriva samarbete i ett aktiebolag aktualiseras en mängd viktiga frågor som parterna behöver adressera. En central fråga är hur kontrollen över, och arbetsfördelningen i, bolaget ska utformas, t.ex. vad avser beslutsfattande på bolagsstämman och arbetet i styrelsen. Det är också viktigt att klarlägga vad aktieägarna ska utfå av bolaget i form av vinstutdelning, lön etc. Av central betydelse är även frågan om vilka eventuella ekonomiska skyldigheter som ska åvila parterna, t.ex. beträffande skyldighet tillskjuta nytt kapital. En fråga som ofta ger upphov till konflikter är hur parts utträde ur samarbetet och bolaget ska hanteras.

Utformningen av ett aktieägaravtal / delägaravtal är en känslig process som kräver förståelse för den bransch och det sammanhang i vilket avtalet ska förekomma och de syften avtalet ska fylla. Ett välbalanserat avtal utformat med hänsyn tagen till den specifika situationen, och parternas särskilda förhållanden, är viktigt för att kunna undvika konflikter och tillse att samarbetet blir framgångsrikt. I detta ligger också att berörda parter fullt ut måste förstå och vara ense om innehållet i avtalet.

Något som alltför ofta förbigås är nödvändigheten att utforma avtalet med beaktande av parternas familjerättsliga situation. Äktenskapsförord kan bli nödvändiga att upprätta liksom testamenten mm.

Vad kunden betalar för är inte primärt själva avtalshandlingen som sådan utan den praktiska utformning av samarbetet som avtalet innebär för parterna.

Zacharias Advokatbyrå erbjuder en process där kvalitet och kundens förståelse för resultatet är två avgörande parametrar. Processen omfattar utbildning beträffande de olika avtalslösningar som står till buds i förekommande frågor. Tiden är en faktor som kunden bestämmer över. Först när kunden är nöjd med samtliga delar i avtalet och förstår innebörden av bestämmelserna, är det dags för underskrifter. Kontakta våra jurister

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies