Sedan 1949

Rättsutredningar och rättsutlåtanden

Vi tar oss an rättsutredningar

Innan ett avtal ingås eller en tvist inleds finns det ofta skäl att ägna tid åt faktainsamling och att noggrant undersöka de rättsliga utgångspunkterna, tillämpliga bevisregler (bevisbörda och beviskrav), vilket skriftligt bevismaterial som finns att tillgå och vad olika vittnen och andra inblandade har att berätta om de faktiska omständigheterna. Kontakta våra jurister

Skriftliga rättsutlåtanden

Zacharias® bistår sina kunder med skriftliga rättsutlåtanden baserade på grundliga fakta- och rättsutredningar inom samtliga av byråns verksamhetsområden. Genom våra kvalitativa rättsutlåtanden får kunden ett bra underlag för att i ett tidigt skede kunna fatta rätt strategibeslut. Det i sin tur ökar möjligheterna till framgång betydligt, både när det gäller beslut kopplade till kommersiell tvistelösning och andra typer av affärsmässiga beslut. Kontakta våra jurister

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Cookies