Blogg

BLOGG

Ansvarsbegränsning

Bloggen och dess olika artiklar, uppsatser m.m. är på intet sätt avsedda att vara fullständiga eller kunna läggas till grund för allehanda juridiska överväganden. De är främst avsedda för att ge vägledning om en viss juridisk fråga och underlätta för läsaren att överblicka om behov föreligger för kontakt med en kvalificerad jurist och en mer djupgående juridisk rådgivning.

Den information som lämnas i de olika delarna av bloggen är således inte avsedda som juridisk rådgivning, såvitt det inte klart uttalas att så är fallet. Eftersom så många faktorer spelar in på vilket råd som skall lämnas i det enskilda fallet och då omständigheterna för varje läsare till bloggen inte bara är olika utan även okända för Zacharias® bör läsaren särskilt notera att eventuellt innehåll av juridisk karaktär kan påverka läsarens situation på olika sätt liksom tillämpligheten av det juridiska innehållet i den speciella situationen. Läsaren bör därför ta kontakt med Zacharias® för konkret rådgivning varvid Zacharias®och tillämpar särskilda för verksamheten uppdrags- och arvodesvillkor. Vi på Zacharias® står naturligtvis till läsarens förfogande vid sådant förhållande.

Inga garantier

Zacharias® garanterar av ovan angivna skäl inte kvalitén, riktigheten eller fullständigheten av tillhandahållna bloggar som utgör författarnas subjektiva syn och bedömning och tolkning på och av de frågeställningar som berörs. Det kan inte uteslutas att innehållet i de olika delarna av bloggen kan innehålla felaktigheter och felskrivningar.

Bär förstahandshyresgästen ett skadeståndsrättsligt ansvar för sin andrahandshyresgäst omfattande situationer där en andrahandshyresgäst kvarstannar i lägenheten trots att hyrestiden löpt ut?
Postad 27 juni, 2018

Bär förstahandshyresgästen ett skadeståndsrättsligt ansvar för sin andrahandshyresgäst omfattande situationer där en andrahandshyresgäst kvarstannar i lägenheten trots att hyrestiden löpt ut? Claude D Zacharias 1. Bakgrund Förstahandskontrakten till den aktuella prövningslägenheten upphörde att gälla. Därmed borde den aktuella prövningslägenheten ställts till hyresvärdens disposition. Så blev inte fallet därför att förstahandshyresgästen i sin tur hade hyrt […]

Begränsade uppdrag och god fastighetsmäklarsed
Postad 27 april, 2018

Begränsade uppdrag och god fastighetsmäklarsed Fastighetsmäklare är en illa ansatt yrkeskategori. Det är nästan som om det är fastighetsmäklarna mot resten av världen, inte minst mot tillsynsmyndigheten (Fastighetsmäklarinspektionen). Kammarrätten (Kammarrättens dom, 2018-02-15, mål nr 5481-17) markerade dock en gräns mot tillsynsmyndigheten och anmälarnas närmast obefogade kritik mot en mäklares värdering. 1. Bakgrund Mäklaren hade utfört […]

Jämkningsregeln i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken
Postad 26 december, 2017

Jämkningsregeln i 12 kap. 1 § äktenskapsbalken  Claude D Zacharias  1. Inledning Äktenskap, partnerskap, sambor osv. vägarna till gemenskap och, normalt, tvåsamhet är flera. Vi kan lugnt säga att den traditionella synen är att två personer tillsammans skapar en enhet och bygger vidare på sin framtid från ”där”. Världen sträcker sig emellertid längre än blott […]

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Cookies