Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt

Zacharias® arbetar med familjerättsliga frågor som har ekonomisk anknytning, t.ex. frågor rörande arv, bodelning och boutredning. Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman, testamentsexekutor, skiftesman och anlitas frekvent som ombud i bl.a. arvstvister och i tvister rörande klander av bodelning. Kontakta våra jurister

Arvstvister

Arvsrätt omfattar många känsliga frågor. Zacharias® har gedigen erfarenhet av omfattande och komplexa rättsprocesser inom arvsrätt och inrom den ekonomiska familjerätten i övrigt med dokumenterade framgångar i domstolarna däribland Högsta Domstolen, och erbjuder kompetent biträde i alla typer av arvstvister.

Vanliga tvistefrågor i dessa ärenden är om ett föreliggande testamente uppfyller gällande formkrav samt om testamentet är behäftad med någon ogiltighetsgrund, t.ex. på grund av att testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning.
Läs mer om vilka viktiga frågor som behöver adresseras.

Testamenten

Av vikt är hur testamentet förhåller sig till andra avtalsregleringar inom familjen, t.ex. äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev etc.
Läs mer om vilka viktiga frågor som behöver adresseras.

Bodelning och bouppteckningar

Med mångårig erfarenhet av boutredningsmannauppdrag kan vi bistå de efterlevande dödsbodelägarna med effektiv och kompetent hantering av dödsboförvaltningen. Vi är också ofta anlitade i bodelningar och vid bodelningstvister, i synnerhet sådana där parterna är oeniga om hur företag och fastigheter ska värderas och delas mellan parterna.
Läs mer om vilka viktiga frågor som behöver adresseras.

[Child]