Since 1949

Ett klargörande från Högsta domstolen avseende reklamation – Högsta domstolens beslut den 11 januari 2022, mål nr Ö 672–21

De flesta känner sannolikt till att en missnöjd kund måste reklamera utan dröjsmål eller inom skälig tid som det också kallas, om kunden är missnöjd med en tjänst eller en vara. Målet prövades genom den s.k. "hissen" dvs ett direkt hänskjutande från tingsrätten med stöd av 56 kap. 13 § rättegångsbalken.

Frågan som prövades av Högsta domstolen handlade om räckvidden av reklamationsskyldigheten. Omfattas en reklamationsskyldighet beträffande prisets skälighet enligt 36 § konsumenttjänstlagen? Högsta domstolen har besvarat frågan med nej men samtidigt framhållit att passivitet från kundens sida, dvs. förenklat att kunden dröjt för länge utan att redovisa sin inställning, kan leda till rättsförlust eller för att använda Högsta domstolens egna ord "Det hindrar dock inte att en passivitet i fråga om att göra gällande återkrav av betalning kan medföra att rätten till återbetalning går förlorad.".

I den mån ett pris inte följer av avtalet ska en konsument enligt 36 § konsumenttjänstlagen betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. Motsvarande regler finns i 35 § konsumentköplagen och 45 § köplagen. Högsta domstolen framhåller också att kravet på att en part måste ge motparten ett meddelande med visst innehåll och inom viss tid, för att bibehålla sina rättigheter, eller för att kunna göra gällande krav mot motparten, förekommer i en mängd olika situationer.

Högsta domstolen avvisade dock en analog tillämpning av köplagens 47 § som handlar om meddelandeskyldighet avseende räkning/faktura. Den regeln är en bevisbörderegel och även vid en underlåten meddelandeskyldighet, kan priset ändå komma att justeras om köparen visar att att ett lägre pris följer av antalet, eller om det fordrade beloppet är oskäligt.

Högsta domstolens avgörande innehåller en rad hänvisningar till andra avgöranden inom köprätten, handelsrätten, och till principer på förmögenhetsrättens område samt avgöranden på entreprenadrättens område. Avgörandet är därför en bra utgångspunkt för praktiker som arbetar med kontraktsrätt och frågor om bl.a. reklamation och meddelandeskyldighet.

oooOooo

Zacharias® biträder löpande kunder med olika frågor på kontraktsrättens område och för med framgång deras talan inför domstolar och andra myndigheter.
Ansvarsbegränsning: se https://zacharias.se/blogg/

Comments are closed.