Följ oss

Sedan 1949

EU Domstolen om skyddet av personuppgifter och integritetsskydd

EU domstolen (EUD) har meddelat en spännande dom (den 1 oktober 2019, mål C-673/17)), där framfört allt en central fråga rörande skyddet av personuppgifter och integritetsskydd bör lyftas fram; nämligen bedömningen av om den registrerade otvetydigt har lämnat sitt samtycke till att behandlingen.

Målet rör det samtycke som deltagare lämnade, i samband med en pristävling som anordnas av berört företag, till överföring av deras personuppgifter till företagets sponsorer och samarbetspartners, samt till lagring av information och tillgång till information som lagrats i dessa användares terminalutrustning.

EUD uttalar bl.a att endast ett aktivt beteende från en person för att visa sitt samtycke uppfyller kravet på otvetydigt samtycke. Detta då det anses mer eller mindre omöjligt att på ett objektivt sätt avgöra om användaren "faktiskt har gett sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter genom att inte avmarkera en på förhand ikryssad ruta samt, under alla omständigheter, huruvida användaren lämnat ett välinformerat samtycke. Det går nämligen inte att utesluta att nämnda användare inte har läst den information som medföljer den på förhand ikryssade rutan, eller till och med att han eller hon inte har noterat denna ruta, innan vederbörande fortsätter med sin aktivitet på webbplatsen han eller hon besöker."

Ytterligare en viktig förutsättning som domstolen framhåller är att "[...] den viljeyttring som avses i artikel 2 h i direktiv 95/46 bland annat måste vara ”särskild”, i den meningen att den måste avse exakt den berörda behandlingen av uppgifter och kan inte härledas från en viljeyttring med ett annat syfte.". Att t.ex. trycka på en knapp för att markera en vilja att delta i en tävling innebär inte också per automatik samtycke till behandling av personuppgifter.

Det finns en oprövad frågeställning som EUD själv tar upp, eftersom den hänskjutande tyska domstolen inte ställde frågan, och EUD därmed inte heller prövade den, om:

"[...] den omständigheten att en användares samtycke till behandling av personuppgifter för reklamändamål är avgörande för möjligheten för användaren att delta i en pristävling – [...] är förenligt med kravet på ”frivillig[t]” samtycke.

Domen är till nytta för många områden där Internet används framförallt som sälj– och/eller marknadsföringskanaler.

Stockholm den 2 oktober 2019

Claude D Zacharias
Advokat

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies