Since 1949

Är konkurrensklausuler i anställningsavtal giltiga?

Frågan:

Min arbetsgivare vill att jag skriver på ett avtal med en konkurrensklausul som säger att jag inte får engagera mig i någon verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren, direkt eller indirekt, under två år från det att jag slutat min anställning. Är en sådan föreskrift laglig?

Zacharias svarar:

Tack för din fråga!

Utgångspunkten i svensk rätt är att en arbetstagare, efter att anställningen har upphört, i princip fritt får bedriva konkurrerande verksamhet med sin tidigare arbetsgivare. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa avtal om konkurrensklausuler, vilka begränsar arbetstagarens möjligheter att efter anställningens upphörande bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens eller att ta anställning hos någon som bedriver sådan verksamhet. Konkurrensklausuler får inte strida mot kollektivavtal som arbetsgivaren och arbetstagaren är bundna av.

Av 38 § avtalslagen framgår att en arbetstagare inte är bunden av en konkurrensklausul om denna sträcker sig längre än vad som är skäligt. Det föreligger en omfattande praxis från Arbetsdomstolen som belyser hur denna skälighetsbedömning ska gå till. Denna praxis präglas av en starkt restriktiv syn. Prövningen innefattar en helhetsbedömning av klausulens skälighet. Vid denna beaktas för det första i vilken utsträckning arbetsgivaren har ett berättigat syfte med konkurrensbegränsningen. Som berättigade syften räknas bl.a. att skydda sådant tekniskt eller annat företagsspecifikt kunnande som arbetsgivaren förvärvat eller utvecklat. Även syftet att skydda bestående kundrelationer har godtagits som ett berättigat syfte, särskilt om kunderna tillkommit genom aktiv kundbearbetning eller motsvarande från arbetsgivarens sida. Också syftet att skydda företagshemligheter kan vara ett berättigat intresse. Vidare prövas i vilken utsträckning konkurrensklausulen begränsar arbetstagarens möjligheter att som anställd eller egen företagare bedriva yrkesverksamhet. Härvid beaktas sådana omständigheter som omfattningen av den verksamhet som arbetstagaren förbjuds att bedriva och bindningstidens längd. Även de sanktioner som är kopplade till överträdelser av klausulen kan beaktas. Därutöver tar domstolen hänsyn till om arbetstagaren erhåller någon kompensation under bindningstiden eller om arbetstagarens lön eller anställningsvillkor i övrigt har bestämts med utgångspunkt i de restriktioner som klausulen innebär. Om klausulen endast i marginell utsträckning begränsar arbetstagarens möjlighet att bedriva yrkesverksamhet kan klausulen vara skälig även om någon kompensation inte utgår. Därutöver beaktas även sådana omständigheter som om klausulen varit föremål för verkliga förhandlingar mellan parterna, arbetstagarens ställning och anställningstid. Även allmänintresset att upprätthålla konkurrens på den marknad som företagen agerar på, bör kunna beaktas.

Vi på Zacharias Advokatbyrå bistår gärna om du undrar något mer.

Comments are closed.