Since 1949

Felaktig tomtgräns

Frågan:

Jag har förvärvat en fastighet. Vid förfrågan i samband med köpet, beträffande fastighetens tomtgräns (tomtgränspinne) så angav ägaren av fastigheten, och hans anlitade mäklare, fel tomtgräns. Lantmäteriet har på plats angivit en helt annan sträckning. Min fråga är om är detta något som ni tror att jag ska ta rättslig strid över?

Zacharias svarar:

Hej och tack för din fråga!

Din fråga innehåller flera delar, dels handlar det om mäklaransvaret dels om säljaransvaret.

1. Fastighetsmäklarens ansvar

1.1 Det normala är att en fastighetsmäklare inhämtar uppgifter om fastigheten från sin uppdragsgivare och från Lantmäteriet. Han har under normala förhållanden också rätt att förlita sig på att uppgifterna stämmer. Det bör observeras att en fastighetsmäklare inte har en på lag stadgad skyldighet att kontrollera en fastighets areal eller sträckning. Däremot har en fastighetsmäklare en upplysningsskyldighet om det han eller hon känner till eller har haft anledning av misstänka. En fastighetsmäklare får alltså inte okritiskt vidarebefordra information till en spekulant eller köpare.

1.2 För det fall att fastighetsmäklaren alltså skulle ha känt till, alternativt ha haft anledning att misstänka, att den uppgift eller uppgifter han erhållit om fastighetens sträckning inte var korrekt skulle det utlösa en en skyldighet för honom eller henne att lämna information till dig om detta.

1.3 Av 25 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) framgår följande:

Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 8–22 §§, ska han eller hon ersätta den skada som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

1.4 Om mäklaren har betalat skadestånd till köparen på grund av skada som köparen har tillfogats genom att fastigheten avviker från vad köparen har haft anledning att räkna med, kan mäklaren kräva tillbaka skadeståndet från säljaren i den mån också säljaren är ansvarig för skadan och det inte är oskäligt att säljaren i sista hand får bära detta ansvar ensam.

1.5 En fastighetsmäklare är alltså skyldig att ersätta en skada om han eller hon åsidosätter sina skyldigheter. För det fall att du väljer att utkräva ansvar från fastighetsmäklaren kan det vara värt att veta att fastighetsmäklare enligt lag har en skyldighet att ha en ansvarsförsäkring till vilken du som konsument är förmånstagare och således kan få ersättning ur.

1.6 Enligt gällande fastighetsmäklarlag finns också ett krav på reklamation utan dröjsmål (se även nedan).

2. Säljarens ansvar

2.1 Generellt kan sägas att en säljare av en fastighet ansvarar för en uppgift om fastigheten om den är att betrakta som en garanti eller utfästelse. Det framgår emellertid inte av din fråga om säljaren har lämnat några utfästelser eller garantier avseende fastighetens sträckning. Man skulle kunna tänka sig att säljaren kan bli ansvarig för den ”felaktiga sträckningen” om han eller hon har lämnat en utfästelse eller garanti avseende detta eller om detta regleras i avtalshandlingarna.

2.2 Det kan finnas skäl att först låta en värderingsman undersöka om marknadsvärdet över huvud taget har påverkats av den ”felaktiga sträckningen. Detta bör varje köpare göra innan ersättningsanspråk riktas mot endera säljaren eller fastighetsmäklaren. Det kan inte heller uteslutas att du, på grund av att gränsdragningen endast markerades med en oklar tomtpinne, kan anses ha försummat din undersökningsplikt enligt 4 kap. 19 § jordabalken. Även i den delen krävs ytterligare utredning för att göra en rättslig bedömning. När ett fel dessutom på ett påtagligt sätt framträder måste en köpare reklamera felet mot säljaren utan dröjsmål. Gör köparen inte det så riskerar köparen att förlora alla sina möjligheter att hävda sin eventuella rätt till nedsättning av köpeskillingen eller skadestånd.

Vi på AB Zacharias Advokatbyrå anlitas regelbundet i frågor som rör felansvaret enligt 4 kap. 19 § jordabalken och fastighetsmäklarjuridiska frågor. Då det många gånger handlar om bedömningsfrågor som innefattar betydande bevissäkringsfrågor rekommenderar vi alltid inhämtande av sakkunskap.

Comments are closed.