Since 1949

Ge bort fast egendom

Frågan:

Vad gäller beträffande gåva av fast egendom?


 

Zacharias svarar:

Tack för din fråga!

För att överlåtelse av fast egendom, ska vara giltig krävs att vissa formkrav ska vara uppfyllda. Det ska röra sig om en skriftlig handling som både gåvomottagaren och gåvogivaren skriver under. Handlingen ska vidare innehålla en förklaring om att egendomen överlåtes till mottagaren. Vid gåva ska framgå att det är fråga om gåva och inte ett köp, d.v.s. att inget vederlag, dvs. ersättning utgår. Det här är viktigt ur skattesynpunkt.

Om vederlag utgår och vederlaget motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet för överlåtelseåret, anses överlåtelsen i sin helhet utgöra köp. Har man då otur kan överlåtaren drabbas av reavinstbeskattning. Skulle vederlaget vara lägre än taxeringsvärdet för överlåtelseåret föreligger istället en gåva.

Om vederlaget för gåvan uppgår till 85 % eller mer av fastighetens taxeringsvärde året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljades, utgår stämpelskatt med 1,5 % av taxeringsvärdet.

Om formkraven är uppfyllda är gåvan giltig, vilket innebär att gåvogivaren inte kan ta tillbaka gåvaren då givaren inte längre äger egendomen.

Intressant att notera är att löfte eller option på att få köpa fast egendom inte gäller på grund av formkraven. Men vid gåva gäller ett undantag. Man kan således lägga in villkor om hembud t.ex. i fall där föräldrarna skänker sin skärgårdsfastighet till barnen. Vill ett av barnen avyttra sin del så äger övriga barn företräde.

Gåva kan också förses med villkor om överlåtelse- och pantsättningsinksräkningar så länge givaren eller om de är flera någon av givarna är i livet. Man får dock tänka sig för i dessa delar så att oönskade inlåsningar i görligaste mån undviks.

Det finns flera andra aspekter att ta hänsyn till vid gåva.

Vi på Zacharias Advokatbyrå bistår gärna om du undrar något mer.

Comments are closed.