Since 1949

Lokalhyresavtalets kännetecken

Frågan:

Vad kännetecknar ett lokalhyresavtal?


 

Zacharias svarar:

Tack för din fråga!

Ett lokalhyresavtal är allt som oftast utformat i enlighet med Fastighetsägarnas standardavtal. Emellertid har vi på advokatbyrån vid ett flertal tillfällen haft anledning att i särskild bilaga till grundavtalet, precisera olika förutsättningar för hyresförhållandet. Det kan t.ex. handla om att begränsa hyresgästens möjligheter att överlåta verksamheten och lokalen på tredje person eller miljöfrågor. Näringsidkare har all anledning att omdömesgillt granska sina hyresavtal – faktiska eller uppgivna sådana – innan desamma skrivs under.

När man ingår ett avtal om att få bedriva sin verksamhet i någon annans fastighet, är det viktigt att ha tydliga avtal. Avtalen bör ange att det är fråga om ett hyresavtal. Vidare bör framgå vad det är för något som hyrs; en lokal med specifik platsangivelse och nyttjanderätten bör vara exklusiv.

För att en hyresrätt alls ska föreligga, måste det handla om en ”helnyttjanderätt”. Därmed avses en bestämd area som hyresgästen exklusivt disponerar med uteslutande av annan. Att allmänt få begagna olika delar i en fastighet utan närmare platsangivelse eller exklusivt torde inte konstituera ett hyresavtal i lagens mening”.

I NJA 1971 s. 129 ansåg Högsta domstolen att även om avtal innehåller moment av lokalupplåtelse, ska dessa under vissa förutsättningar ändå ses som annat än hyresavtal. De situationer som avsågs var de där lokalupplåtelsen endast ingick som ett underordnat moment i avtalet eller omständigheterna avvek i sådan utsträckning från vad som förekommer vid hyra att avtalet inte rimligen borde hänföras till hyreslagstiftningen.

Vi på Zacharias Advokatbyrå bistår gärna om du undrar något mer.

Comments are closed.