Följ oss

Faq

FAQ

Frågor och svar är anpassade för att underlätta för läsaren. Ställda frågor kan komma att omformuleras av samma skäl.

Ansvarsbegränsning

Svaren är på intet sätt avsedda att vara fullständiga eller kunna läggas till grund för allehanda juridiska överväganden. Svaren är främst avsedda för att ge vägledning om en viss juridisk fråga och underlätta för frågeställare och läsare om behov föreligger för kontakt med en kvalificerad jurist och en mer djupgående juridisk rådgivning.

Den information som tillhandahålls är således inte avsedd som juridisk rådgivning, såvitt det inte klart uttalas att så är fallet. Eftersom så många faktorer spelar in på vilket råd som skall lämnas i det enskilda fallet och då omständigheterna för varje besökare till denna hemsida inte bara är olika utan även okända för Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag och för AB Zacharias Advokatbyrå bör besökaren särskilt notera att eventuellt innehåll av juridisk karaktär kan påverka besökarens situation på olika sätt liksom tillämpligheten av det juridiska innehållet i den speciella situationen. Besökaren bör därför ta kontakt med advokat för konkret rådgivning varvid Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag är formell avtalspart och tillämpar särskilda för verksamheten uppdrags- och arvodesvillkor. Vi på Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag står naturligtvis till Ert förfogande vid sådant förhållande.

Inga garantier

Advkatbyrå Zacharias Kommanditbolag och för AB Zacharias Advokatbyrå garanterar av ovan angivna skäl inte kvalitén, riktigheten eller fullständigheten av tillhandahållna svar på ställda frågor. Alla svar tillhandahålls utan någon som helst garanti av vad slag vara månde. Svaren kan innehålla felaktigheter och felskrivningar.

Om handpenning vid köp
  • onsdag 4 mars, 2015

Frågan:

Har man rätt att få tillbaka sin handpenning? Jag har skrivit på ett avtal som rör köp av en rörelse. Därefter har jag lämnat handpenning. Tyvärr fick jag inga lån på banken varför jag inte kunde slutbetala resten av summan. [...]

Zacharias svarar:

Tack för din fråga! Svaret är beroende av dels om du och säljaren skrev ett handpenningavtal eller inte, och vad som reglerats i detta, dels vad ni kommit överens om i övrigt, t.ex. att köpet är beroende av att du [...]

Ge bort fast egendom
  • onsdag 4 mars, 2015

Frågan:

Vad gäller beträffande gåva av fast egendom?  

Zacharias svarar:

Tack för din fråga! För att överlåtelse av fast egendom, ska vara giltig krävs att vissa formkrav ska vara uppfyllda. Det ska röra sig om en skriftlig handling som både gåvomottagaren och gåvogivaren skriver under. Handlingen ska vidare innehålla en [...]

Köparen av bostadsrätt reklamerar ett fel
  • onsdag 4 mars, 2015

Frågan:

Vad gäller vid försäljning av bostadsrätt om köparen reklamerar ett fel, t.ex. fuktskada i ett badrum?  

Zacharias svarar:

Tack för din fråga! Svaret är beroende av om garantier har lämnats av säljaren till köparen. En bostadsrätt är i den juridiska världen lös egendom. På dylika köp gäller därför Köplag (1990:931). Köplagen är en central lagstiftning i Sverige och [...]

Juridisk person
  • onsdag 4 mars, 2015

Frågan:

Vad är en juridisk person?  

Zacharias svarar:

Tack för din fråga! Till att börja med kan konstateras att ett företag kan vara en juridisk person som har egen rättskapacitet, d.v.s. den har rättigheter och skyldigheter, och kan ingå och teckna avtal. Juridiska personer är handelsbolag, kommanditbolag och [...]

Kallelse till bolagsstämma
  • onsdag 4 mars, 2015

Frågan:

Vad gör man som aktieägare vid för sent gjord eller ännu inte verkställd kallelse till årsstämma?  

Zacharias svarar:

Tack för din fråga! Enligt 7 kap. 17 § aktiebolagslagen (ABL) föreligger en kallelseplikt. Det är styrelsen som ska sammankalla till bolagsstämma. Kallelse ska som regel ske inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår, 7 kap. 10 § ABL. [...]

Uppsägning av lokalhyresavtal
  • onsdag 4 mars, 2015

Frågan:

Kan hyresvärden säga upp muntligt lokalhyresavtal med omedelbar verkan? Jag har hyrt en lokal i nästan ett år. Hyresvärden har nu sagt upp mitt muntliga hyresavtal med omedelbar verkan. Är detta korrekt?  

Zacharias svarar:

Tack för din fråga! Utgångspunkten är att muntliga avtal är lika gällande som skriftliga. Det finns inte heller något krav i lagen på att hyresavtalet ska vara skriftligt (se 12 kap. 2 § jordabalken). Eftersom det inte är fråga om [...]

Avtalsbrott
  • onsdag 4 mars, 2015

Frågan:

Hur angriper man ett företag som inte håller vad det lovar? Jag och min man har flyttat in till ett nybyggt hus. Innan byggnationen behövdes det göras mark-arbeten. Vi ingick då avtal med företaget som sålde tomten till oss om [...]

Zacharias svarar:

Tack för din fråga! Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist som kommer ge dig fortsatt vägledning om hur du bör gå vidare med tvisten. Då det rör sig om ett avtalsbrott kommer tvisten att tas upp [...]

Muntligt eller skriftligt avtal?
  • onsdag 4 mars, 2015

Frågan:

Hur säkert är det att ingå muntligt avtal?  

Zacharias svarar:

Enligt 3 § andra stycket avtalslagen gäller att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga. De krav som finns för avtalsslutande är att ett anbud lämnas som sedan accepteras av motparten. Det finns dock lite problematik med muntliga avtal som [...]

Lokalhyresavtalets kännetecken
  • onsdag 4 mars, 2015

Frågan:

Vad kännetecknar ett lokalhyresavtal?  

Zacharias svarar:

Tack för din fråga! Ett lokalhyresavtal är allt som oftast utformat i enlighet med Fastighetsägarnas standardavtal. Emellertid har vi på advokatbyrån vid ett flertal tillfällen haft anledning att i särskild bilaga till grundavtalet, precisera olika förutsättningar för hyresförhållandet. Det kan [...]

Övergång av äganderätt
  • onsdag 4 mars, 2015

Frågan:

När övergår äganderätten? Kan en brygga som från början anlagts av en person med tiden övergå i någon annans ägo över tid därför att denna person i hans eller hennes anletes svett bytt ut planka för planka när så behövts? [...]

Zacharias svarar:

Tack för din fråga! Svaret på frågan är att ja risken finns. Men man ska inte ta det för givet att bara för att man börjar snickra på någon annans egendom så kan man med tiden förvärva äganderätten av sagda [...]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies