Följ oss

Faq

FAQ

Frågor och svar är anpassade för att underlätta för läsaren. Ställda frågor kan komma att omformuleras av samma skäl.

Ansvarsbegränsning

Svaren är på intet sätt avsedda att vara fullständiga eller kunna läggas till grund för allehanda juridiska överväganden. Svaren är främst avsedda för att ge vägledning om en viss juridisk fråga och underlätta för frågeställare och läsare om behov föreligger för kontakt med en kvalificerad jurist och en mer djupgående juridisk rådgivning.

Den information som tillhandahålls är således inte avsedd som juridisk rådgivning, såvitt det inte klart uttalas att så är fallet. Eftersom så många faktorer spelar in på vilket råd som skall lämnas i det enskilda fallet och då omständigheterna för varje besökare till denna hemsida inte bara är olika utan även okända för Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag och för AB Zacharias Advokatbyrå bör besökaren särskilt notera att eventuellt innehåll av juridisk karaktär kan påverka besökarens situation på olika sätt liksom tillämpligheten av det juridiska innehållet i den speciella situationen. Besökaren bör därför ta kontakt med advokat för konkret rådgivning varvid Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag är formell avtalspart och tillämpar särskilda för verksamheten uppdrags- och arvodesvillkor. Vi på Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag står naturligtvis till Ert förfogande vid sådant förhållande.

Inga garantier

Advkatbyrå Zacharias Kommanditbolag och för AB Zacharias Advokatbyrå garanterar av ovan angivna skäl inte kvalitén, riktigheten eller fullständigheten av tillhandahållna svar på ställda frågor. Alla svar tillhandahålls utan någon som helst garanti av vad slag vara månde. Svaren kan innehålla felaktigheter och felskrivningar.

Uteplats till bostadsrätt
  • tisdag 3 mars, 2015

Frågan:

Ingår uteplatsen i köpet av min bostadsrätt?  

Zacharias svarar:

Tack för din fråga! Enligt 1 kap. 3 § bostadsrättslagen (BRL) får en upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Vill bostadsrättshavaren göra en förändring av lägenheten som är av väsentlig grad så [...]

Hävning av köp av en bostadsrätt
  • tisdag 3 mars, 2015

Frågan:

Vilka konsekvenser får det om jag häver ett köp av bostadsrätt dagen efter köpet?    

Zacharias svarar:

Tack för din fråga! En sådan hävning kan innebära obefogat kontraktsbrott om avtalet inte innehåller några hävnings-grundade villkor som köparen brutit mot. Vidare kan kontraktsbrott föreligga om inga undantag från avtalets giltighet p.g.a. allmänna avtalsrättsliga principer är tillämpliga eller om [...]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies