Since 1949

Uppsägning av lokalhyresavtal

Frågan:

Kan hyresvärden säga upp muntligt lokalhyresavtal med omedelbar verkan?

Jag har hyrt en lokal i nästan ett år. Hyresvärden har nu sagt upp mitt muntliga hyresavtal med omedelbar verkan. Är detta korrekt?


 

Zacharias svarar:

Tack för din fråga!

Utgångspunkten är att muntliga avtal är lika gällande som skriftliga. Det finns inte heller något krav i lagen på att hyresavtalet ska vara skriftligt (se 12 kap. 2 § jordabalken). Eftersom det inte är fråga om en bostadslägenhet blir bestämmelserna om lokaler tillämpliga i detta fall. Detta innebär att du har rätt till en uppsägningstid om nio månader samt att uppsägningen måste vara skriftlig för att vara giltig. Det finns undantag från detta och då det är möjligt för hyresvärden att säga upp med omedelbar verkan, nämligen om du på något sätt grovt har misskött dig eller dylikt. I sådana fall anses hyresrätten förverkad. Om ingen sådan grund föreligger kan du däremot ha rätt till skadestånd p.g.a. felaktig uppsägning. Som lokalhyresgäst har man ett indirekt besittningsskydd som i korthet innebär att du som hyresgäst har ett skydd mot att bli uppsagd utan sakliga skäl.

Skadestånd som du kan erhålla på grund av den obefogade uppsägningen är dels en årshyra (se 12 kap. 58 b § första stycket jordabalken), dels kan du ha rätt till överskjutande belopp om du har lidit en större ekonomisk skada än den årshyra som du har rätt till enligt första stycket (se 12 kap. 58 b § andra stycket jordabalken).

Observeras kan dock att ovan bedömning grundar sig på att ett lokalhyresavtal de facto föreligger.

Vi på Zacharias Advokatbyrå bistår gärna om du vill ha hjälp med detta ärende eller har några andra funderingar.

Comments are closed.