Since 1949

Uteplats till bostadsrätt

Frågan:

Ingår uteplatsen i köpet av min bostadsrätt?


 

Zacharias svarar:

Tack för din fråga!

Enligt 1 kap. 3 § bostadsrättslagen (BRL) får en upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Vill bostadsrättshavaren göra en förändring av lägenheten som är av väsentlig grad så kräver det tillstånd enligt 7 kap. 7 § p. 3 BRL. Enligt dess andra stycke ska dock inte sådant tillstånd vägras innehavaren om åtgärden inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Detta berör den upplåtna lägenheten och vad som finns invändigt (jfr prop. 2002/03:12 s. 62 f.). Bestämmelsen är emellertid tillämplig på markupplåtelser utan avser förändringar inne i själva lägenheten.

Bestämmelse i 9 kap. 16 § 1 st. p. 2 BRL avser inskränkningar och liknande försämringar av lägenheten. Vid en tilläggsupplåtelse av mark tillförs i stället genom en frivillig överenskommelse ytterligare yta till den tidigare upplåtna bostadsrätten. En tilläggsupplåtelse av mark kan dock också innebära bl.a. att en annan lägenhet förändras på ett sådant sätt som avses i 9 kap. 16 § första stycket 2. Om så är fallet måste beträffande denna lägenhet dessa bestämmelser iakttas. Reglerna innebär bl.a. att även om en bostadsrättshavare inte medgett en inskränkning blir beslutet ändock giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet jämte att hyresnämnden lämnat godkännande.

För att mark utanför bostadsrätten ska ingå i den ursprungliga upplåtelsen, något som då borde ha formaliserats av någon typ av avtal, vanligtvis ett upplåtelseavtal, finns reglerade formkrav enligt 4 kap. 5 § BRL. Dessa formkrav ska tolkas restriktivt (jfr RH 2005:11).

Av 4 kap. 5 § BRL  framgår bl.a. att upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt skall ske skriftligen. Finns inget avtal, eller framgår det inte av det ursprungliga upplåtelseavtalet att marken ingår i bostadsrättsupplåtelsen föreligger ingen giltig bostadsrättsupplåtelse (jfr 4 kap. 7 § BRL om ogiltig upplåtelse vid bristande formkrav och jfr blogginlägg 2014-06-05 på http://bit.ly/1vcT2VC). Det kan vid sådant förhållande i stället bli fråga om arrende- eller nyttjanderätt. I det här sammanhanget finns anledning att påminna om att nyttjanderätter inom detaljplanerat område endast gäller för 25 år i taget (jfr 7 kap- 5 § jordabalken). 

Vi på Zacharias Advokatbyrå bistår gärna om du undrar något mer.

Comments are closed.