Since 1949

Vad är ett upplåtelseavtal i bostadsrättslagens mening?

Frågan:

Hej!

När jag köpte min bostadsrätt, trodde jag att uteplatsen nedanför vardagsrumsfönstret ingick i köpet. Nu säger föreningen att jag endast får lov att vistas på gräsplätten men marken är föreningens. Vad gäller egentligen?

Zacharias svarar:

Tack för din förfrågan!

Enligt 1 kap. 3 § Bostadsrättslag (1991:614), (”BRL”) gäller att upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt endast får ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. I 4 kap 5 § BRL föreskrivs att upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt i princip alltid ska ske skriftligen. I själva upplåtelsehandlingen ska följande framgå:

  • parternas namn,
  • den lägenhet upplåtelsen avser, samt
  • de belopp som skall betalas som insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift. ¨

Den som påstår att mer utrymme upplåtits med bostadsrätt än vad som faktiskt framgår av upplåtelseavtalet har bevisbördan för påståendet. Det framgår bl.a. av Svea hovrätts nyligen meddelade dom 2017-02-22, mål nr T 5039-16.

Vid köp av bostadsrätt där köpet påstås omfatta t.ex. en uteplats som i ditt fall eller en stor härlig takaltan, är det viktigt att undersöka vad verkligen ingår i köpet. Är uteplatsen eller altanen upplåten med bostadsrätt eller med en tidsbegränsad nyttjanderätt av annan karaktär, eller ännu värre, inte är upplåten med någon rätt alls. Viktiga frågor som i vissa fall dessutom kan påverka marknadsvärdet av bostadsrätten högst väsentligt.

oooOooo

Vi på Zacharias Advokatbyrå arbetar dagligdags med frågor av det här slaget. Vi förordar starkt att såväl bostadsrättshavare som bostadsrättsföreningar anlitar kunniga fastighetsjurister i förebyggande syfte.

Comments are closed.