Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är ett av de mest expansiva områdena inom Zacharias®. Zacharias® bistår med rådgivning och agerar ombud vid fastighetsöverlåtelser och byggnationer i såväl kommersiella sammanhang som i konsumentförhållanden. Detsamma gäller inom hyresrätten och vi företräder flera hyresvärdar i Stockholmsområdet. Vi arbetar särskilt med frågor avseende: Kontakta våra jurister

Plan- och byggfrågor

Plan- och bygglagstiftningen har till syfte att främja samhällsutvecklingen och den ledande tanken bakom lagstiftningen är att all markanvändning bör kontrolleras av samhället. Det är offentliga myndigheter som ingriper i den enskilda fastighetsägarens skötsel och dispositioner av sin fastighet. Läs mer om vilka viktiga frågor som behöver adresseras.

Juridik för fastighetsmäklare

Enligt 8 § i fastighetsmäklarlagen ska mäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. God fastighetsmäklarsed är inte något statiskt begrepp och dess innehåll är inte för alltid givet, utan förändras över tid inte minst under påverkan av disciplinnämndens praxis. Läs mer om vilka viktiga frågor som behöver adresseras.

Juridik för hyresrätter

Hyresrättens regelsystem är mycket omfattande och i stora delar tvingande till hyresgästens förmån. Hyresavtalen har en stor social betydelse där hyresgästens skyddsbehov är i fokus. Läs mer om vilka viktiga frågor som behöver adresseras.

Juridik för bostadsrätter

Med bostadsrätt har man nyttjanderätt till en viss lägenhet på obegränsad tid. Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och lägenheterna och bostadsrättsinnehavarna måste vara medlem i denna förening. Läs mer om vilka viktiga frågor som behöver adresseras.

Fel i fastighet eller bostadsrätt

Beträffande fast egendom har en köpare enligt 4 kap. 19 § jordabalken en mycket sträng undersökningsplikt. Vid fel har köparen rätt till avdrag på köpeskillingen eller hävning enligt 4 kap. 12 § jordabalken om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Läs mer om vilka viktiga frågor som behöver adresseras

Entreprenadrätt

Risken för konflikter avtalsparterna emellan är relativt sett tämligen stor när det handlar om just entreprenadavtal vilket beror på avtalsformens kanske mest utmärkande drag, nämligen beställarens långtgående rätt att förändra entreprenörens åtagande under avtalets löptid. Läs mer om vilka viktiga frågor som behöver adresseras.

[Child]