Sedan 1949

Entreprenadrätt

Våra jurister bistår såväl entreprenörer som beställare med rättsligt biträde och rådgivning i entreprenadrättsliga frågor. Det gäller både omfattande total- och utförande entreprenader, samt konsumententreprenader, t.ex. småhusentreprenader.

Risken för konflikter avtalsparterna emellan är relativt sett tämligen stor när det handlar om just entreprenadavtal vilket beror på avtalsformens kanske mest utmärkande drag, nämligen beställarens långtgående rätt att förändra entreprenörens åtagande under avtalets löptid. Denna s.k. beställarens ändringsbefogenhet medför att det i princip alltid finns en viss osäkerhet om hur omfattande entreprenörens åtagande i slutändan kommer att bli och hur ändringar i form av ÄTA-arbeten kommer att påverka det slutliga priset för entreprenaden.

Genom att anlita Zacharias® i ett tidigt skede i entreprenaden, och låta våra jurister medverka vid utformningen av kontraktshandlingarna och även löpande bistå med rådgivning anpassad för varje uppkommen situationen, kan många tänkbara problem förutses och undvikas, vilket i sin tur borgar för en lyckad entreprenad.

Kontakta våra jurister

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Cookies