Sedan 1949

Plan- och byggfrågor

Plan- och bygglagstiftningen har till syfte att främja samhällsutvecklingen och den ledande tanken bakom lagstiftningen är att all markanvändning bör kontrolleras av samhället. Det är offentliga myndigheter som ingriper i den enskilda fastighetsägarens skötsel och dispositioner av sin fastighet.

Zacharias® biträder fastighetsägare som vill ha hjälp med plan- och byggfrågor. Det kan handla om att  bygga till, bygga nytt eller söka dispens från strandskydd. Vi företräder våra kunder i byggnadsnämnderna, länsstyrelserna eller i förvaltningsdomstolarna.

Frågorna är varierande och kan som exempel handla om att söka dispens för en byggnad på den egna fastigheten inom strandskyddsområdet, tillbyggnad av balkonger på ett flerfamiljshus, ombildning av en fastighet till bostadsrätter, företrädande av fastighetsägare mot kommun och trafikverket avseende bullerstörning o.s.v.

Kontakta oss

Zacharias® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Cookies