Följ oss

Sedan 1949

GDPR

INFORMATION OM GDPR OCH PERSONUPPGIFTSHANTERING

Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) dataskyddsförordningen. Sverige har ersätt den tidigare personuppgiftslagen med en ny lag, dataskyddslagen som bl.a. kompletterar EU-förordningen.

Advokatbyrån biträder sina klienter med allehanda juridiska spörsmål inkluderande uppdrag som boutrednings- eller bodelningsförrättare.

Advokatbyrån registrerar personuppgifter såsom namn, adress, mejladress och telefonnummer.

Informationen är nödvändig för att kunna biträda våra klienter och utföra advokatbyråns uppdrag på bästa sätt. Som exempel är advokater ålagda att genomföra s.k. jävskontroll för att undvika intressekonflikter. För att kunna uppfylla detta åläggande krävs lagring av klienternas personuppgifter.

Om det är nödvändigt för fullgörandet av klientuppdragen kan uppgifter också komma att vidarebefordras till domstolar och andra myndigheter, banker, försäkringsbolag eller andra advokatbyrån och dessa medarbetare har kontakt med vid fullgörandet av olika uppdrag. Dess kontakter kan komma att ske genom användandet av e-post, sms eller motsvarande, sedvanlig postgång men även genom användandet av här för avsedda kontaktytor på sociala medier m.fl. sätt.

I syfte att upprätthålla kvalitén på advokatbyråns arbete och för att fullgöra våra skyldigheter men även för att uppfylla lagar som t.ex. bokföringslagen och särskilt god advokatsed, dokumenterar advokatbyrån i stort sätt all kommunikation som sker i de olika ärendena. Då handläggningen av ett ärendet är slutfört gallras akten och arkiveras. Advokatverksamhet regleras som bekant av Vägledande Regler om God Advokatsed (VRGA), dvs av advokatsamfundets etiska regler. Enligt punkten 7.12 VRGA är advokater ”[…] skyldiga att i original eller kopia arkivera de handlingar som ansamlats under utförandet av ett uppdrag. […]. Arkivhållning skall ske under tio år eller den längre tid som uppdragets natur påkallar.

För mer ingående information om hanteringen av personuppgifter hänvisar advokatbyrån till de för var tid tillämpliga uppdrags- och arvodesvillkoren.

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies