Följ oss

Sedan 1949

Hur många bevakningsbrev krävs för att bevisa preskriptionsavbrott?

Hur många bevakningsbrev krävs för att bevisa preskriptionsavbrott?

Advokat Johannes Marszalek

En självklar utgångspunkt är att gäldenären är skyldig att reglera sin skuld till borgenären. Däremot kan borgenären, på grund av bl.a. reglerna om preskription, förlora sin rätt att få betalt om borgenären förhåller sig passiv under alltför lång tid. Den generella preskriptionstiden enligt preskriptionslagen är tio år efter fordringens tillkomst. Preskriptionen kan dock, enligt 5 § preskriptionslagen, avbrytas genom bl.a. att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från borgenären (bevakningsbrev). Effekten av preskriptionsavbrott är att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet.

Om gäldenären bestrider att gäldenären fått ett bevakningsbrev har borgenären bevisbördan för att så har skett. Det borgenären då har att bevisa är att gäldenären antingen har tagit emot brevet eller i vart fall att brevet kommit fram till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post, vanligtvis gäldenärens folkbokföringsadress. Däremot behöver inte borgenären bevisa att gäldenären rent faktiskt har läst bevakningsbrevet.

Enligt rättspraxis kan borgenären bevisa preskriptionsavbrott genom att lägga fram utredning som visar att borgenären skickat flera bevakningsbrev till gäldenären. Redan avsändandet i sig anses nämligen vara ett starkt belägg för att brevet har nått gäldenären. Däremot har det i rättspraxis ansetts att avsändandet av ett enda bevakningsbrev normalt inte i sig är ett tillräckligt bevis för att gäldenären också tagit emot brevet. Frågan är således hur många kravbrev som krävs i sammanhanget.

Den frågan har besvarats av Högsta domstolen (HD) i dom 2016-04-29, mål Ö 4436-15. I den domen förklarar HD att utgångspunkten är att två (2) bevakningsbrev till folkbokföringsadressen räcker som bevis för preskriptionsavbrott. För att två bevakningsbrev ska anses tillräckligt krävs dock, tillägger HD, att borgenären kan visa att breven verkligen har avsänts till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post samt att det inte heller finns någon särskild omständighet i det enskilda fallet som talar emot att gäldenären har fått åtminstone ett av breven.

Reglerna om preskription är snåriga för den oinvigde men för juristerna på Zacharias Advokatbyrå är reglerna välbekanta. Våra jurister har också skrivit juridisk litteratur som på olika sätt behandlar preskription och näraliggande rättsregler om verkan av passivitet. Zacharias Advokatbyrå besitter spetskompetens inom det aktuella området och vi bistår löpande våra kunder i frågor rörande t.ex. hur en borgenär på säkrast sätt åstadkommer preskriptionsavbrott.

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies