Följ oss

Sedan 1949

Information med anledning av coronavirus

Information med anledning av coronavirus

Sveriges Advokatsamfund har informerat om hur klientkontakter bör hanterar och i tillämplig omfattning redovisas därför Advokatsamfundets ("Samfundet") information nedan.

Klientkontakter

Advokater har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En advokat har samtidigt i sin yrkesroll som främsta plikt att visa trohet och lojalitet mot klienten och att tillvarata klientens intressen på bästa sätt inom ramen för lag och god advokatsed.

Advokater arbetar på skilda sätt och har olika mycket kontakt med andra personer i sitt yrke. Med anledning av risken för smittspridning i fråga om klientkontakter hänvisar Advokatsamfundet till de råd som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger fortlöpande.

Samfundet vill erinra om att advokater och advokatbyråer i möjligaste mån under rådande förhållanden bör ta hjälp av telefon och andra tekniska hjälpmedel vid klientkontakter.

Vid bedömning av hur man ska hantera olika yrkeskontakter för närvarande anser Advokatsamfundet att advokaten måste ta ställning i varje enskilt fall utifrån följande aspekter, utan inbördes rangordning.

  • Advokatens egen hälsa
  • Risken att smitta någon annan
  • Risken att själv bli smittad
  • Hur klientens intressen tillvaratas på bästa möjliga sätt inom ramen för lag och god advokatsed

Kontakter med domstolar och andra myndigheter

Den som nyligen har besökt ett riskområde för coronavirussjukdomen covid-19 eller som har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska inte besöka någon domstol eller nämnd. Den som är kallad till förhandling uppmanas att kontakta den berörda domstolen för att få information eller anmäla förhinder.

Vid kontakten med domstolar och andra myndigheter angående möten, förhör, besök, förhandlingar etc. bör advokaten i första hand stämma av med respektive myndighet om dess riktlinjer och policys; de kan skilja sig åt.

Flera domstolar ställer in vissa rättegångar för att minska smittspridningen. Berörda parter kontaktas då.

Domstolar och nämnder publicerar egen information om coronaviruset, kontaktuppgifter samt specifika förhållningsregler. Den domstolsspecifika informationen finns på Sveriges domstolars webbplats.

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies