Följ oss

Sedan 1949

Inhibition oaktat avsaknad av startbesked

Inhibition oaktat avsaknad av startbesked

Claude D Zacharias

Advokat

Kontakta våra jurister

1. Inledning

Det byggs löpande till och från här i vårt avlånga land och möjligheterna att överklaga är generösa säger många, till och med för generösa. Men en fråga som varit oklar är om det går att begära inhibition innan ett s.k. startbesked lämnats. Nu har dock Mark-och miljööverdomstolen svarat på frågan (Mark-och-miljööverdomstolens dom 2017-05-03, mål nr P 2813-17). Denna artikel blir därmed ett komplement till artikeln om inhibition av den 10 oktober 2016 (https://www.zacharias.se/entrepreandjuridik/inhibition-av-bygglov/).

2. Bakgrund

En fastighetsägare, GA, ansökte om, och beviljades av berörd byggnadsnämnd, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten. Bygglovsbeslutet var inte förenat med startbesked, vilket betyder att åtgärderna som bygglovet avsåg, inte fick påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked.

Några grannar överklagade beslutet och begärde att beslutet skulle inhiberas intill dess tvistefrågan slutligen prövats.

3. Rättslig reglering

En möjlighet som står en missnöjd klagande till buds för att motverka igångsättandet av ett lov är en talan om inhibition enligt 26 § andra stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden. Enligt bestämmelsen får nämligen en domstol som ska pröva ett överklagande besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte får verkställas (inhibition). Bestämmelsen lyder:

Om det är av synnerlig vikt, får domstolen för tiden intill dess att ärendet har avgjorts besluta om sådana åtgärder som säkerställer det som ärendet gäller. Den som åtgärden rör skall dessförinnan ha fått tillfälle att yttra sig, om det inte är fara i dröjsmål. Beslutet får när som helst ändras.

En domstol som skall pröva ett överklagande får besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte får verkställas och även i övrigt besluta tills vidare rörande saken.

Möjligheten att meddela inhibition kan aktualiseras bl.a. i sådana fall där någon har fått ett tillstånd som får tas i anspråk omedelbart, d.v.s. utan hinder av att tillståndsbeslutet inte har vunnit laga kraft. Som exempel på sådana beslut kan nämnas beslut om lov enligt PBL (jfr Didon m.fl., Plan- och bygglagen [2017-05-08, Zeteo], kommentaren till 13 kap. 3 §).

Sedan den 2 maj 2011 gäller att en åtgärd som kräver bygglov inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked (10 kap. 3 § plan- och bygglagen [2010:900], PBL).

Kriterierna för att vinna framgång med ett inhibitionsyrkande har preciserats i MÖD 2011:31 (jfr också Mark- och miljööverdomstolen dom 2016-09-27, mål nr P 7382-16). För att ta ställning till om inhibition ska meddelas måste en viss prövning av sakfrågan i målet göras. För att inhibition ska vara motiverat bör som regel krävas en tämligen hög grad av sannolikhet för att överklagandet kommer att bifallas eller för att verkställighet av det överklagade beslutet kommer att innebära irreparabla skador på t.ex. natur- eller kulturvärden. Vad natur- och kulturvärden är redovisas bl.a. av länsstyrelserna.

En förutsättning för inhibition av ett överklagats beslut är att beslutet omedelbart blir gällande. Bygglovsbeslut har, såsom ovan redovisats, enligt förvaltningsrättslig praxis, ansetts kunna inhiberas eftersom den som beviljats lovet har kunnat påbörja byggnation så snart det meddelats. Så länge lovet inte har vunnit laga kraft sker byggandet dock på byggherrens egen risk.

4. Mark- och miljööverdomstolens prövning

I sin dom, där Mark- och miljööverdomstolen anser att det är möjligt att också inhibera ett bygglovsbeslut trots avsaknad av startbesked, anför domstolen bl.a..

[…] Skälet till [regleringen rörande startbesked] är att byggnadsnämnderna ska kunna ingripa i ett tidigt skede, innan olagliga åtgärder genomförts (prop. 2009/10:170 s. 316 ff). […] Av förarbetena framgår inte att införandet av startbesked skulle medföra någon förändring avseende bygglovets giltighet eller möjligheterna att meddela tex. inhibition. Den omständigheten att en bygglovspliktig åtgärd inte får påbörjas innan startbesked meddelats påverkar inte bygglovets giltighet i sig. Bygglovet är gällande när det beviljats men för att få utföra den lovgivna åtgärden utan att riskera att drabbas av sanktioner krävs även att byggnadsnämnden ger startbesked. […]. Startbesked kan ges när som helst sedan bygglov meddelats. Det finns inget hinder mot att ge startbesked även om bygglovsbeslutet överklagas. En ordning som innebär att ett bygglovsbeslut kan inhiberas först när startbesked lämnats skulle förutsätta att berörda sakägare måste bevaka när nämnden ger startbesked. En sådan ordning är mindre lämplig med tanke på att grannar/sakägare inte är parter i den processen. Med hänsyn till vad som sagts ovan, särskilt ifråga om startbeskedets karaktär och att införandet av startbesked inte inneburit någon förändring ifråga om bygglovets giltighet, anser Mark- och miljööverdomstolen att det även fortsättningsvis ska vara möjligt att inhibera bygglovsbeslut oavsett om startbesked getts eller ej.

5. Avslutande kommentar

Såsom redan anfördes i författaens artikel den 10 oktober 2016, att förutsättningar för att inhibera ett lovbeslut finns. Kravet på en tämligen hög grad av sannolikhet för att överklagandet kommer att bifallas eller för att verkställighet av det överklagade beslutet kommer att innebära irreparabla skador på t.ex. natur- eller kulturvärden, är dock, om inte avskräckande i vart fall försvårande. Nu är det det också klarlagt att även bygglovsbeslut som ännu inte vunnit laga kraft kan inhiberas trots att startbesked inte lämnats. För denna ordning, anför Mark- och miljödomstolen ändamålsskäl.

oooOooo

Vi på Zacharias Advokatbyrå arbetar regelbundet med bygglovsfrågor och biträder därför också våra kunder löpande med sakkunskap om bl.a. frågor som behandlats i denna artikel.

Kontakta våra jurister

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies