Följ oss

Sedan 1949

Kan ett avtal medföra skyldigheter för annan än avtalsparterna?

Kan ett avtal medföra skyldigheter för annan än avtalsparterna?

Advokat Johannes Marszalek

En central huvudregel inom avtalsrätten är att avtalet endast skapar rättigheter och skyldigheter för avtalsparterna. Personer som står utanför avtalsförhållandet kan normalt inte åläggas skyldigheter med stöd av avtalet. Den här huvudregeln benämns ibland principen om avtalets subjektiva begränsning. Det finns dock vissa undantag.

Högsta domstolen (HD) uttalade i rättsfallet NJA 2015 s. 512 att det i rättspraxis finns ett visst stöd för att undantag från vissa subjektiva begränsningar kan tänkas i fall av ”kvalificerad otillbörlighet”. Vid sådan kvalificerad otillbörlighet kan följden bli, enligt HD, att den utomstående i vissa fall ansvarar som om den utomstående själv var förpliktad enligt avtalet.

I Svea hovrätts dom 2016-06-23, mål T 4685-15 var det bl.a. fråga om det i det aktuella fallet fanns tillräckliga skäl för att göra undantag från huvudregeln om avtalets subjektiva begränsning och låta ett företag bli bundet av ett avtalat konkurrensförbud trots att företaget inte var part i avtalet. Det företag som omfattades av konkurrensförbudet och var part i avtalet ingick i samma koncern som det utomstående företaget.

Svea hovrätt kom i mål T 4685-15 fram till att det inte fanns skäl att göra undantag från huvudregeln och anförde att det ”endast under mycket särpräglade förhållanden kan komma i fråga att låta annan än en avtalspart bli bunden av förpliktelser enligt ett avtal”. Slutsatsen i hovrätten blev att det utomstående företaget inte var bundet av konkurrensförbudet.

Däremot ska noteras att tingsrätten kom fram till motsatt slut. Enligt tingsrätten var det utomstående företaget bundet av förbudet och hade dessutom brutit mot förbudet och därigenom ådragit sig skyldighet att betala avtalsvite om 6 miljoner kr. Det ska nämnas att det inte kan uteslutas att hovrättens dom överklagas till HD och att HD beviljar prövningstillstånd och ändrar hovrättens dom.

Svaret på frågan i rubriken är således att ett avtal kan medföra skyldigheter för annan än avtalsparterna men att det ska mycket till för att så ska bli fallet. Frågan är både principiellt och praktiskt viktig. Konkurrensklausuler är vanliga i affärslivet och senare års rättsutveckling visar alltså att det under särpräglade förhållanden, och i vissa fall av ”kvalificerad otillbörlighet”, kan bli så att ett avtalat konkurrensförbud även kan åberopas mot personer och företag som står utanför avtalsförhållandet.

Zacharias Advokatbyrå är inriktad mot bl.a. affärsjuridik för små och medelstora företag. Vi kan bistå i frågor rörande t.ex. utformning av konkurrensklausuler eller krav på vite och/eller skadestånd på grund av brott mot ett avtalat konkurrensförbud

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies