Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Affärsjuridik

Skadestånd för rättegångskostnader

Skadestånd för rättegångskostnader Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister 1. Inledning I praxis är det inte så vanligt med resonemang om att uppkomna rättegångskostnader kan utkrävas såsom skadestånd. Någon uttrycklig lagreglering finns inte specifikt för detta. När det gäller t.ex. överlåtelser av fast egendom eller bostadsrätter, förekommer det ej sällan att köpare och säljare […]

Lojalitetsplikt och företagshemligheter eller Rogue Nation

Lojalitetsplikt och företagshemligheter eller Rogue Nation av Advokat Claude D Zacharias (Artikeln publicerades i Dagens Juridik 2017-04-06) Kontakta våra jurister 1. Inledning Vän av gammaldags uppfostran och tillhörande den generation som uppskattar när män håller upp dörren för en kvinna och uppskattande ser på romantiska filmer med chevalereska förtecken blir man allt för ofta förfärad över […]

Några processuella reflexioner om verkställighet rörande en internationell skiljedom.

Några processuella reflexioner om verkställighet rörande en internationell skiljedom. Högsta domstolens dom 2016-09-14, mål nr Ö 5209-13 Advokat Claude D Zacharias Vi som arbetar med juridik till vardags innefattande rättsprocesser vet hur omöjligt, mer eller mindre, det är att först i hovrätt eller i sällsynta fall också Högsta domstolen, föra in nya omständigheter eller nya […]

Kan ett avtal medföra skyldigheter för annan än avtalsparterna?

Kan ett avtal medföra skyldigheter för annan än avtalsparterna? Advokat Johannes Marszalek En central huvudregel inom avtalsrätten är att avtalet endast skapar rättigheter och skyldigheter för avtalsparterna. Personer som står utanför avtalsförhållandet kan normalt inte åläggas skyldigheter med stöd av avtalet. Den här huvudregeln benämns ibland principen om avtalets subjektiva begränsning. Det finns dock vissa […]

Teckna ett kompanjonsavtal!

Teckna ett kompanjonsavtal! Advokat Claude D Zacharias 1. Bakgrund 1.1 Högsta domstolens avgörande 2016-06-20, mål nr T 3593-14, är ett typexempel på hur viktigt det är att reglera delägares mellanhavanden när man driver verksamhet gemensamt, oavsett juridisk form. I det aktuella fallet handlar det om två delägare i ett handelsbolag. Handelsbolaget försattes i konkurs som […]

När utländsk rätt ska tillämpas av svensk domstol men innehållet i utländsk rätt förblir okänt

När utländsk rätt ska tillämpas av svensk domstol men innehållet i utländsk rätt förblir okänt Advokat Johannes Marszalek Det förekommer att en svensk domstol, i tvister med internationell koppling, har att tillämpa utländsk rätt. Det förekommer också att innehållet i utländsk rätt, i de delar som är relevanta för tvisten, av olika anledningar förblir helt […]

Var varsam med konkurrensklausulerna!

1. Inledning 1.1 Arbetsdomstolen kom i sin dom, 2015-02-11 , 8/15, mål nr B 102/14[1] nyligen fram till att en konkurrensklausul mellan en revisor som slutat sin anställning och den stora revisionsfirman var oskälig enligt 38 § avtalslagen. Vi talar här om en revisor som var kontorschef och tillsammans med sin far revisorsfirmans enda representanter […]

Integrationsåtgärder och integreringsvillkor

Integrationsåtgärder och integreringsvillkor 1. I den infekterade debatten om språktest för invandrare och frågan om de ska ges ett permanent uppehållstillstånd utan "väntetid", har nu Generaladvokaten föreslagit EU-domstolen utformningen av en dom (målet P, och S mot Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen) efter en begäran om förhandsavgörande […]

Principen om ansvarsgenombrott

Utgångspunkten för frågan om principen om ansvarsgenombrott är att en aktieägare normalt inte har något personligt betalningsansvar för aktiebolagets förpliktelser (jfr l kap. 3 § aktiebolagslagen). Bestämmelsen lyder: I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. I 25 kap. 19 § finns bestämmelser om personligt betalningsansvar för aktieägare i samband med likvidationsskyldighet […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies