Since 1949

Category: Arvsrätt

Ogiltighetstalan avseende testamente

Ogiltighetstalan avseende testamente 1. Inledning Tyvärr ser man allt för ofta tvister om giltigheten av ett testamente. Rätt eller fel dikteras ej sällan rent monetära hänsyn dylika tvister. I olika sammanhang har jag försökt förmedla vikten av att skriva ett korrekt utformat testamente. Lika viktigt är att göra det medan man alltjämt är med i […]

En förvaltare eller en god man är endast under vissa förutsättningar behörig att ansöka om äktenskapsskillnad för makens räkning när maken inte själv kan uttrycka sin mening.

Högsta domstolen har i två mål, T 3563-20 och T 695-20, av prejudicerande vikt avgjort en synnerligen viktig fråga rörande god mans– eller förvaltares möjligheter att ansöka om äktenskapsskillnad för sin huvudmans räkning trots att huvudmannen inte givit till uttryck sådan önskan och inte heller kan uttrycka sin vilja härom. Frågan har under flera år […]

TESTAMENTSTOLKNING

TESTAMENTSTOLKNING Under åren som yrkesverksam har jag vid flera tillfällen haft arvstvister på mitt bord. Släkt och vänner blir ej sällan som förbytta när det vankas arv. Upprättades ett testamente sent i livets skede eller kanske till och med när testator diagnostiserats för t.ex. en demenssjukdom, ifrågasätts kanske testamentets giltighet. Ärvdabalken (”ÄB”) reglerar såväl de […]