Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Avtalsrätt

Särreglering av preskription i entreprenadsammanhang

SÄRREGLERING AV PRESKRIPTION I ENTREPRENADSAMMANHANG Jur. kand. Jenny Andersson - Inledning Svea hovrätt har i dom av den 16 februari 2017, mål nr T 11041-15, prövat frågan om parterna genom tillägget ”Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 19 skall preskriptionstiden vara tre (3) månader” i de administrativa föreskrifterna ändrat preskriptionstiden efter preskriptionsavbrott från […]

Färdigställandeförsäkring – en chimär som kan bli dyrbar

Färdigställandeförsäkring – en chimär som kan bli dyrbar Hovrättens för Västra Sverige dom 2016-09-22, mål nr T 1649-16 Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning 1.1 Undersökningsplikten är sträng vilket köparna i ett avgörande från Hovrätten för Västra Sverige den 22 september 2016, mål nr T 1649-16, fick erfara. En omständighet som åberopades till stöd för […]

Hur många bevakningsbrev krävs för att bevisa preskriptionsavbrott?

Hur många bevakningsbrev krävs för att bevisa preskriptionsavbrott? Advokat Johannes Marszalek En självklar utgångspunkt är att gäldenären är skyldig att reglera sin skuld till borgenären. Däremot kan borgenären, på grund av bl.a. reglerna om preskription, förlora sin rätt att få betalt om borgenären förhåller sig passiv under alltför lång tid. Den generella preskriptionstiden enligt preskriptionslagen […]

Att fastställa avtalsinnehållet vid fastighetsköp när köpehandlingarna är motstridiga

Att fastställa avtalsinnehållet vid fastighetsköp när köpehandlingarna är motstridiga Advokat Johannes Marszalek När det är fråga om fastighetsköp är det vanligt att parterna upprättar två olika köpehandlingar. Först ett detaljerat köpekontrakt som anger de villkor som gäller för köpet och därefter ett köpebrev vars huvudsakliga funktion är att vara ett kvitto på betalningen. Fastighetsköpet är […]

Kan ett avtal medföra skyldigheter för annan än avtalsparterna?

Kan ett avtal medföra skyldigheter för annan än avtalsparterna? Advokat Johannes Marszalek En central huvudregel inom avtalsrätten är att avtalet endast skapar rättigheter och skyldigheter för avtalsparterna. Personer som står utanför avtalsförhållandet kan normalt inte åläggas skyldigheter med stöd av avtalet. Den här huvudregeln benämns ibland principen om avtalets subjektiva begränsning. Det finns dock vissa […]

Teckna ett kompanjonsavtal!

Teckna ett kompanjonsavtal! Advokat Claude D Zacharias 1. Bakgrund 1.1 Högsta domstolens avgörande 2016-06-20, mål nr T 3593-14, är ett typexempel på hur viktigt det är att reglera delägares mellanhavanden när man driver verksamhet gemensamt, oavsett juridisk form. I det aktuella fallet handlar det om två delägare i ett handelsbolag. Handelsbolaget försattes i konkurs som […]

Två mäklare och en provision

Två mäklare och en provision Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning 1.1 Högsta domstolen har nyligen, den 17 december 2015, avgjort ett mål om mäklarprovision, mål nr T 6412-13. Målet handlade om en kommersiell förmedling men Högsta domstolen tillämpade avtalsrättsliga principer på själva frågan om ett uppdragsavtal träffats eller inte, och gjorde därvid samma bedömning […]

Bevisbördan för påstående om förfalskad namnteckning

Nytt rättsfall rörande invändning om förfalskad namnteckning i låneavtal Advokat Johannes Marszalek 1. Bakgrund I mål rörande skriftliga låneavtal förekommer det att den utpekade låntagaren hävdar att vederbörandes namnteckning på själva lånehandlingen är förfalskad. Därvid uppkommer fråga om dels vem av parterna – långivaren eller låntagaren – som har bevisbördan för att namnteckningen är äkta […]

Konkludent handlande – en oenig Högsta domstol

Konkludent handlande – en oenig Högsta domstol Claude D Zacharias 0. Inledning 0.1 Ännu en gång har Högsta domstolen i NJA 2015 s. 188, funnit skäl att frångå lagstiftarens lagmotiv. Ännu en gång har ändamålsskäl tillämpats som en övergripande princip vid tillämpningen av lag. Då det dessutom handlar om ett kommersiellt avtalsförhållande blir domen mycket […]

Var varsam med konkurrensklausulerna!

1. Inledning 1.1 Arbetsdomstolen kom i sin dom, 2015-02-11 , 8/15, mål nr B 102/14[1] nyligen fram till att en konkurrensklausul mellan en revisor som slutat sin anställning och den stora revisionsfirman var oskälig enligt 38 § avtalslagen. Vi talar här om en revisor som var kontorschef och tillsammans med sin far revisorsfirmans enda representanter […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies