Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Entrepreandjuridik

Ännu en dom om inhibition, Mark- och miljööverdomstolen dom 2017-07-12, mål nr P 6092-17

Mark- och miljööverdomstolen dom 2017-07-12, mål nr P 6092-17 Ännu en dom om inhibition Claude D Zacharias Advokat Kontakta våra jurister 1. Inledning I tidigare inlägg (den 10 oktober 2016 respektive den 8 maj 2017) har två avgöranden om inhibition i bygglovsärenden berörts. Återigen har nu Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt (”MÖD”) prövat förutsättningarna för […]

Skadestånd för rättegångskostnader

Skadestånd för rättegångskostnader Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister 1. Inledning I praxis är det inte så vanligt med resonemang om att uppkomna rättegångskostnader kan utkrävas såsom skadestånd. Någon uttrycklig lagreglering finns inte specifikt för detta. När det gäller t.ex. överlåtelser av fast egendom eller bostadsrätter, förekommer det ej sällan att köpare och säljare […]

Inhibition oaktat avsaknad av startbesked

Inhibition oaktat avsaknad av startbesked Claude D Zacharias Advokat Kontakta våra jurister 1. Inledning Det byggs löpande till och från här i vårt avlånga land och möjligheterna att överklaga är generösa säger många, till och med för generösa. Men en fråga som varit oklar är om det går att begära inhibition innan ett s.k. startbesked […]

Särreglering av preskription i entreprenadsammanhang

SÄRREGLERING AV PRESKRIPTION I ENTREPRENADSAMMANHANG Jur. kand. Jenny Andersson - Inledning Svea hovrätt har i dom av den 16 februari 2017, mål nr T 11041-15, prövat frågan om parterna genom tillägget ”Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 19 skall preskriptionstiden vara tre (3) månader” i de administrativa föreskrifterna ändrat preskriptionstiden efter preskriptionsavbrott från […]

Otack är världens lön – ett mål om skadestånd

Otack är världens lön – ett mål om skadestånd Svea hovrätts dom 2016-12-02, mål nr T 11422–15 Advokat Claude D Zacharias Att vara advokat är ett stort ansvar och ibland kan tyckas att hela världen vilar på våra axlar. Men det är så; kunderna kommer till advokaten med stora förväntningar, ibland alldeles för höga. Vanligast […]

Förseningsvite

Förseningsvite Svea hovrätts dom 2016-11-30, mål nr T 526-16 Advokat Claude D Zacharias 1. Fordran angående förseningsvite Svea hovrätts dom 2016-11-30, mål nr T 526-16, handlade om förseningsvite och förtjänar att uppmärksammas då det finns en del intressanta aspekter på vite och skadestånd. Entreprenören (”E”) erhöll i uppdrag av beställaren (”B”) att som sidoentreprenör utföra […]

Inhibition av bygglov

Inhibition av bygglov Advokat Claude D Zacharias 1. Bygglovsprocessen 1.1 Det svenska systemet för bygglov har under många år ifrågasatts därför att det är för lätt att överklaga i stort sett alla beslut särskilt om man är sakägare, ett vidsträckt begrepp. Trots moderniseringar och en relativt ny plan och bygglag (2010:900), ”PBL”, kvarstår bekymret som […]

Färdigställandeförsäkring – en chimär som kan bli dyrbar

Färdigställandeförsäkring – en chimär som kan bli dyrbar Hovrättens för Västra Sverige dom 2016-09-22, mål nr T 1649-16 Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning 1.1 Undersökningsplikten är sträng vilket köparna i ett avgörande från Hovrätten för Västra Sverige den 22 september 2016, mål nr T 1649-16, fick erfara. En omständighet som åberopades till stöd för […]

Om utfyllande tolkning avseende preskriptionsbestämmelser

Högsta domstolens dom av den 3 december 2015, mål nr T 4983-14 om utfyllande tolkning avseende preskriptionsbestämmelser Claude D Zacharias Advokat 1. Entreprenadrättslig praxis under utveckling 1.1 Högsta domstol har sedan några år tillbaka meddela domar inom entreprenadrättens område som varit välbehövliga. För den i målet aktuella entreprenaden gäller 1994 års Allmänna bestämmelser för total- […]

Omfattningen av en överbesiktningsnämnds prövningsrätt

Omfattningen av en överbesiktningsnämnds prövningsrätt 1) Claude D Zacharias Advokat 1.  Under senare år har det av artiklar och domstolsavgöranden redovisats hur entreprenadrätten förändrats till att bli en del av den allmänna civilrätten (jfr t.ex. SvJT 2015 s. 258). Högsta domstolen förändrar och skapar sakta men säkert en ny entreprenadrättslig praxis som i mångt och […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies