Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Fastighetsrätt

Ansvarsbegränsning och besiktningsuppdrag

Ansvarsbegränsning och besiktningsuppdrag Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning Besiktningsmannens professionsansvar innefattar dels ett metodiskt ansvar, dvs. ett ansvar för att ett uppdrag utförs på ett fackmässigt[1] sätt och dels en informationsplikt, dvs. en skyldighet att redovisa resultatet av en undersökning på ett sådant sätt att beställaren skall kunna dra rimliga och korrekta slutsatser av […]

Fastighetsmäklare och förbudet mot förtroenderubbande verksamhet

Fastighetsmäklare och förbudet mot förtroenderubbande verksamhet Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning En mäklare varnades för att han samtidigt som han utförde ett förmedlingsuppdrag även åtog sig ett sidouppdrag. Flera frågeställningar aktualiserades på grund av den aktuella fastighetsförmedlingen och mäklarens hantering av densamma. Denna artikel är dock begränsad till frågan om förtroenderubbande verksamhet. Kammarrätten avgjorde […]

SvJT 2007 s. 415, Jordabalken och köparens undersökning – har sakernas tillstånd ändrats?

För att läsa artikeln publicerad i SvJT 2007 s. 415, klicka här: sartryck

SvJT 1995 s. 525 Om mäklarlagens krav på boendekostnadskalkyl

För att läsa artikeln publicerad i SvJT 1995 s. 523, klicka här: sartryck

SvJt 1997 s. 859 Två HD-avgöranden om fastighetsmäklares ansvar rörande återgångsklasuler

För att läsa artikeln publicerad i SvJT 1997 s. 859, klicka här: sartryck

SvJT 2000 s. 402, Fastighetsmäklarens rätt till ersättning – något om självsäljarpaket

För att läsa artikeln publicerad i SvJT 2000 s-402 klicka här: sartryck

Fel i fastighet – arealavvikelse

Fel i fastighet – arealavvikelse Advokat Claude D Zacharias 1. Bakgrund Svea hovrätt fastställde i sin dom av den 17 februari 2017, i mål nr T 260-16, tingsrättens dom i ett fall rörande fel i fastighet. Domstolarnas skäl avviker dock, och nedan redovisas dessa, då det har ett pedagogiskt intresse. Tvister om fel i köprättslig […]

Särreglering av preskription i entreprenadsammanhang

SÄRREGLERING AV PRESKRIPTION I ENTREPRENADSAMMANHANG Jur. kand. Jenny Andersson - Inledning Svea hovrätt har i dom av den 16 februari 2017, mål nr T 11041-15, prövat frågan om parterna genom tillägget ”Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 19 skall preskriptionstiden vara tre (3) månader” i de administrativa föreskrifterna ändrat preskriptionstiden efter preskriptionsavbrott från […]

Vem älskar inte hundar!?

Vem älskar inte hundar!? Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning Att ha en hund är en förmån men också ett ansvar. Deras ovillkorliga kärlek till oss får emellertid aldrig tillåtas fördunkla vårt omdöme om sundhet, ordning och reda, särskilt beträffande flerfamiljsbostadshus. Det här framgår av Svea hovrätts beslut 2017-02-06, i mål nr ÖH 10594–16, som kort […]

Medlemskap i en bostadsrättsförening

Medlemskap i en bostadsrättsförening Advokat Claude D Zacharias Detta med beviljande av medlemskap i en bostadsrättsförening är inte enbart en självklarhet utan ibland föreligger skäl för ett avslag, vilket framgår av Svea hovrätts beslut 2017-01-23, i mål nr ÖH 8075–16. 1. Bakgrund En person NN hade varit hyresgäst in fastigheten sedan 2012. En bostadsrättsförening hade […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies