Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Köprätt

Väsentligt fel enligt köplagen

Väsentligt fel enligt köplagen Advokatbyrån har genom åren företrätt mången köpare och säljare i tvister om fel i bostadsrätt. Nu har Högsta domstolen genom dom 2019-10-29, mål nr T 5778-18, prövat ett fall om fel avseende ett badrum och om felet innebar att köparen med hänsyn till bostadsrättens pris och övriga omständigheter varit i väsentligt […]

Skadestånd för rättegångskostnader

Skadestånd för rättegångskostnader Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister 1. Inledning I praxis är det inte så vanligt med resonemang om att uppkomna rättegångskostnader kan utkrävas såsom skadestånd. Någon uttrycklig lagreglering finns inte specifikt för detta. När det gäller t.ex. överlåtelser av fast egendom eller bostadsrätter, förekommer det ej sällan att köpare och säljare […]

Hyra av lös sak

Hyra av lös sak  Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning Hyra av lös sak (saklega) saknar, frånsett några få bestämmelser i 13 kap. handelsbalken, lagbestämmelser som inte är tillämpliga här.[1] Härtill kommer att belysande rättspraxis på området är sparsam. Det innebär emellertid inte att man står helt utan möjligheter att snegla på rättslig materia – […]

Ansvarsbegränsning och besiktningsuppdrag

Ansvarsbegränsning och besiktningsuppdrag Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning Besiktningsmannens professionsansvar innefattar dels ett metodiskt ansvar, dvs. ett ansvar för att ett uppdrag utförs på ett fackmässigt[1] sätt och dels en informationsplikt, dvs. en skyldighet att redovisa resultatet av en undersökning på ett sådant sätt att beställaren skall kunna dra rimliga och korrekta slutsatser av […]

SvJT 2007 s. 415, Jordabalken och köparens undersökning – har sakernas tillstånd ändrats?

För att läsa artikeln publicerad i SvJT 2007 s. 415, klicka här: sartryck

Fel i fastighet – arealavvikelse

Fel i fastighet – arealavvikelse Advokat Claude D Zacharias 1. Bakgrund Svea hovrätt fastställde i sin dom av den 17 februari 2017, i mål nr T 260-16, tingsrättens dom i ett fall rörande fel i fastighet. Domstolarnas skäl avviker dock, och nedan redovisas dessa, då det har ett pedagogiskt intresse. Tvister om fel i köprättslig […]

Medlemskap i en bostadsrättsförening

Medlemskap i en bostadsrättsförening Advokat Claude D Zacharias Detta med beviljande av medlemskap i en bostadsrättsförening är inte enbart en självklarhet utan ibland föreligger skäl för ett avslag, vilket framgår av Svea hovrätts beslut 2017-01-23, i mål nr ÖH 8075–16. 1. Bakgrund En person NN hade varit hyresgäst in fastigheten sedan 2012. En bostadsrättsförening hade […]

Konsten att kommunicera tydligt och sakligt korrekt

Konsten att kommunicera tydligt och sakligt korrekt Advokat Claude Zacharias Många människor tror att köp av bostadsrätt kan genomföras genom en muntlig överenskommelse. Fastighetsmäklare förväntas känna till att endast ett av båda parterna skriftligen överenskommen överlåtelse av bostadsrätt, utgör ett juridiskt bindande köp av bostadsrätt. Allmänna reklamationsnämnden prövade en fråga med denna innebörd och konsekvens […]

Att fastställa avtalsinnehållet vid fastighetsköp när köpehandlingarna är motstridiga

Att fastställa avtalsinnehållet vid fastighetsköp när köpehandlingarna är motstridiga Advokat Johannes Marszalek När det är fråga om fastighetsköp är det vanligt att parterna upprättar två olika köpehandlingar. Först ett detaljerat köpekontrakt som anger de villkor som gäller för köpet och därefter ett köpebrev vars huvudsakliga funktion är att vara ett kvitto på betalningen. Fastighetsköpet är […]

Köparens skyldighet att undersöka en förvärvad bostadsrätt både före köpet och efter tillträdet

Köparens skyldighet att undersöka en förvärvad bostadsrätt både före köpet och efter tillträdet Advokat Johannes Marszalek Vid köp av bostadsrätt gäller köplagens regler. Många känner säkert till att köplagen innehåller regler om undersökningsplikt före köpet (se 20 § köplagen). Undersökningspliktens omfattning bestäms mot bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall och av särskild betydelse i […]

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies