Since 1949

Category: Nyheter

Styrelsens generella skadeståndsansvar i aktiebolag m.m.

1. Inledning Med ansvaret för annans egendom, följer i regel ett skadeståndsansvar enligt den allmänna skadeståndsrätten. Ett sådant ansvar kan begränsas i lag eller genom avtal. I vissa fall krävs till exempel uppsåt eller grov oaktsamhet. I aktiebolag kan bland annat stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör hållas ansvariga för skador som vållats bolaget eller andra, […]

Övergripande redovisning av vissa fall rörande styrelsens ansvar i ett aktiebolag

1. Inledning Under åren som gått har jag under min yrkesgärning noterat hur många gärna slagit sig för bröstet när de talat om sina olika styrelseuppdraget i olika aktiebolag, särskilt i publika sådana. Jag kan förstå att en ledamot som väljs in i en styrelse är stolt över att komma i fråga men alltför många […]

Ogiltighetstalan avseende testamente

Ogiltighetstalan avseende testamente 1. Inledning Tyvärr ser man allt för ofta tvister om giltigheten av ett testamente. Rätt eller fel dikteras ej sällan rent monetära hänsyn dylika tvister. I olika sammanhang har jag försökt förmedla vikten av att skriva ett korrekt utformat testamente. Lika viktigt är att göra det medan man alltjämt är med i […]

Skyddad: ÄNTLIGEN!- – FRIHET!

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

ÄTA-arbeten och tidsförlängning samt reformatio in pejus

Ett nyligen publicerat avgörande från Hovrätten över Nedre Norrland (dom 2022-01-14, mål nr T 204–20), berör det som så ofta, alltför ofta, leder till tvister vid entreprenader, nämligen ändrings– och tilläggsarbeten, s.k. ÄTA och därav föranledda behov av tidsförskjutning. Som en extra bonus berörs också den processrättsliga principen om reformatio in pejus. 1. Bakgrund 1.1 […]

Ett klargörande från Högsta domstolen avseende reklamation – Högsta domstolens beslut den 11 januari 2022, mål nr Ö 672–21

De flesta känner sannolikt till att en missnöjd kund måste reklamera utan dröjsmål eller inom skälig tid som det också kallas, om kunden är missnöjd med en tjänst eller en vara. Målet prövades genom den s.k. "hissen" dvs ett direkt hänskjutande från tingsrätten med stöd av 56 kap. 13 § rättegångsbalken. Frågan som prövades av […]

Vad är ocker!

Många känner knappt till  betydelse av ordet ocker, och de som gör det förknippar det med oskäligt hög ränta, dvs. en fråga om pengar s.k. kreditocker. Dock är termen mer vidsträckt än så. Andra typer av ocker brukar kallas för sakocker. Beteckningen sakocker kan dock diskuteras då den avser t.ex. uthyrning av bostad, medverkan vid […]

En förvaltare eller en god man är endast under vissa förutsättningar behörig att ansöka om äktenskapsskillnad för makens räkning när maken inte själv kan uttrycka sin mening.

Högsta domstolen har i två mål, T 3563-20 och T 695-20, av prejudicerande vikt avgjort en synnerligen viktig fråga rörande god mans– eller förvaltares möjligheter att ansöka om äktenskapsskillnad för sin huvudmans räkning trots att huvudmannen inte givit till uttryck sådan önskan och inte heller kan uttrycka sin vilja härom. Frågan har under flera år […]

TESTAMENTSTOLKNING

TESTAMENTSTOLKNING Under åren som yrkesverksam har jag vid flera tillfällen haft arvstvister på mitt bord. Släkt och vänner blir ej sällan som förbytta när det vankas arv. Upprättades ett testamente sent i livets skede eller kanske till och med när testator diagnostiserats för t.ex. en demenssjukdom, ifrågasätts kanske testamentets giltighet. Ärvdabalken (”ÄB”) reglerar såväl de […]

Systematiskt och upprepade dröjsmål att betala årsavgiften till bostadsrättsföreningen

Förverkande av bostadsrätt 1. Inledning Som många känner till kan en förening omedelbart säga upp en bostadsrättshavare och hävda att bostadsrätten är förverkad vid dröjsmål med betalningen av månadsavgiften (rätteligen årsavgiften). Emellertid finns en möjlighet för bostadsrättshavare, precis som för en hyresgäst, att återvinna sin rätt om betalning sker inom viss tid. Vad händer om […]