Följ oss

Sedan 1949

Konsten att kommunicera tydligt och sakligt korrekt

Konsten att kommunicera tydligt och sakligt korrekt

Advokat Claude Zacharias

Många människor tror att köp av bostadsrätt kan genomföras genom en muntlig överenskommelse. Fastighetsmäklare förväntas känna till att endast ett av båda parterna skriftligen överenskommen överlåtelse av bostadsrätt, utgör ett juridiskt bindande köp av bostadsrätt. Allmänna reklamationsnämnden prövade en fråga med denna innebörd och konsekvens 2016-06-29, änr 2015-07201.

1 Bakgrunden till överlåtelsen

1.1 Under hösten 2014 gav [säljaren] mäklaren i uppdrag att sälja den aktuella fastigheten. Utgångspriset var 3 500 000 kr. Fastigheten marknadsfördes på sedvanligt sätt och de fick ett bud som de accepterade. Spekulanten ångrade sig dock före kontraktsskrivning.

1.2 Under våren 2015 lades fastigheten på nytt ut på Hemnet. Den 16 april fick de ett bud om 3 250 000 kr som de accepterade. Köparen och mäklaren bestämde möte den 17 april. Vid denna tidpunkt var säljaren på annan ort och därför genomfördes köpet över telefon. Köparen undertecknade kontraktet och säljaren förutsatte att köparens underskrift i förening med säljarens muntliga accept via telefon var juridiskt bindande. Vid telefonmötet bestämdes att säljaren, köparen och mäklaren skulle mötas söndagen den 19 april. Syftet med mötet var att säljaren skulle underteckna kontraktet samt att parterna skulle diskutera praktiska frågor gällande köpet.

1.3 Lördagen den 18 april ringde mäklaren till säljaren och berättade att köparen plötsligt hade blivit osäker. Säljaren fick i efterhand veta att kontraktet inte var bindande då säljaren själv inte undertecknat det. Då säljaren var på väg till mötet den 19 april ringde mäklaren till henne och talade om att avtalet inte var juridiskt bindande förrän båda parter hade undertecknat och att mäklaren, enligt god mäklarsed, inte kunde låta dem skriva på kontraktet före mötet. Då säljaren väl var på plats tillsammans med mäklaren och köparen valde köparen att dra sig ur försäljningen.

1.4 Fastigheten såldes vid ett senare tillfälle för 3 000 000 kr. Försäljningen ombesörjdes av mäklarens chef och mäklararvodet sattes ned till 0 kr. Fastighetsmäklaren bestred kravet  och att mäklaren utfäst att ett bindande köp förelegat. Däremot vitsordades att mäklaren vid tidpunkten då säljaren var bortrest sagt: ”jag skriver med köparna på fredag för att säkra upp” eller någonting med liknande innebörd.

2. ARN:s beslut

2.1 ARN ansåg att mäklaren varit oaktsam och hänvisade till att det redan av handlingarna i ärendet framgått att mäklaren inte upplyste säljaren om att säljarnas underskrift var en nödvändig förutsättning för ett bindande köpeavtal. Beträffande yttrandet ”säkra upp” ansåg ARN att yttrandet måste anses har varit ägnat att ge säljaren en felaktig bild av att en större juridisk bundenhet förelåg än vad som egentligen var fallet. ARN uttalar:

2.2 Även om mäklaren inte uttryckligen påstod att köpet var bindande trots att säljarnas underskrift saknade, får mäklaren likväl anses ha varit vårdslös i kommunikationen med [säljaren] då hon inte redovisat vad som rättsligt gällde i den uppkomna situationen. Mot den bakgrunden har mäklaren genom oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen.

3. Skadan

3.1 ARN konstaterade att skillnaden mellan köpeskillingen som aldrig kom att aktualiseras och den som slutligen blev gällande uppgick till 250 000 k3 (3 250 000 – 3 000 000). Men eftersom mäklararvodet satts ner till 0 kr (vilket i det här fallet var en reducering om 75 000 kr) tillerkändes säljaren 175 000 kr att betalas ut av mäklaren.

4. Avslutande kommentar

4.1 Att en mäklare inte känner till att skriftlighet är ett formkrav vid överlåtelse av bostadsrätt får nog anses höra till undantagen. Med rätt information är det sannolikt ställt utom tvekan att säljaren avbrutit sin vistelse på annan ort för att skyndsamt säkerställa sin egen underskrift på kontraktet och därmed uppnå den bundenhet som var nödvändig.

Vi på Zacharias Advokatbyrå är mycket vana med den juridik som kringgärdar såväl köp av bostadsrätt som fastighetsmäklare och deras verksamhet. Vi åtar oss löpande ärenden som berör dessa frågor.

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies