Följ oss

Sedan 1949

Konsten att köpa en fastighet två gånger, eller köparen som blev lurad - Epilog.

Konsten att köpa en fastighet två gånger, eller köparen som blev lurad.

Epilog

Claude Zacharias

Advokat

1. Bakgrund

Den 15 och den 22 mars 2014 skrev författaren om köparen (Malin) som tvingades betala två gånger för sin fastighet. I den senare bloggen beskrev författaren den i målet förekommande juristens (CW) ansvar mot köparen.

Författaren anförde därvid bl.a.:

Enligt Författarens mening har CW som befullmäktigat ombud för MW i ond tro tecknat ett överlåtelseavtal och därmed medverkat till ett ogiltigt köp. […] Förenklat uttryckt, fullmakten förlorade sin giltighet när konkursen var ett faktum och detta måste CW känt till eftersom han, såvitt framgår av utredningen, dessutom biträtt MW i det skatteärende som låg till grund för konkursen (skatteverket var sökande borgenär) […] Nämnas bör också att CW med stor sannolikhet ådragit sig skadeståndsansvar på grund av skadeståndsregeln om falsus procurator i första stycket 25 § avtalslagen. Bestämmelsen tar sikte på den här typen av situationer, alltså då behörighetsbristen beror på att huvudmannen försatts i konkurs […]Sammanfattningsvis är det Författarens mening att Malin med framgång bör kunna väcka talan mot CW om skadestånd motsvarande det positiva kontraktsintresset […].

2. Solna tingsrätts dom 2015-09-23, mål nr T 9343-14

Solna tingsrätt meddelade sedermera dom i målet i september i år och biföll i allt väsentligt Malins talan fullt ut och på de grunder som författaren redogjort för i de två tidigare bloggarna ovan.

Tingsrätten konstaterar i sin dom till att att CW inte hade:

[…] erforderlig fullmakt att ingå köpekontraktet”. Vidare skriver tingsrätten att CW genom att teckna ”köpekontraktet har […] således på ett adekvat sätt orsakat [Malin] hela skadan.

Författaren har sällan sett så lama argument för att göra gällande undantagsbestämmelserna i 25 § 2 st Avtalslagen. En invändning löd att CW hade utgått (sic!) från att konkursförvaltaren skulle godkänna försäljningen […]. Naturligtvis lämnades invändningen utan bifall.

3. Slutet gott allting gott

Resultatet av hela denna härva blev således att Malin fick tillbaka sina pengar och att CW fick betala skadestånd, rätteligen antages betalningen reducerat för självrisk, i realiteten skett genom berört försäkringsbolag. Konkursboets gäldenärer, dvs svenska staten fick sina pengar men i nästa led får de sannolikt se sin förmodade fordran på reavinstskatt på försäljningen som förlorad. Detta då den som torde ha gjort vad som närmast får betraktas som en obehörig vinst, är konkursgäldenären som såg till att pengarna för köpet överfördes till hustruns konto i Filippinerna. Det framstår som uteslutet att konkursgäldenären någonsin kommer att betala skatt på försäljningen men är man en gång försatt i personlig konkurs bryr man sig kanske inte om en sådan petitess som skattskyldighet.

Reavinstskatten i all ära, och även om CW skulle försöka med att erhålla, och också få prövningstillstånd, i hovrätten vågar författaren hävda ”slutet gott allting gott”.

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies