Följ oss

Sedan 1949

Om arvodering och fakturering

För kommersiella klienter finns särkilt anpassade villkor med ett borgensåtagande för firmatecknare eller verklig huvudman. 

För kommersiella klienter finns härför särkilt anpassade villkor med ett borgensåtagande för firmatecknare eller verklig huvudman.

De fullständiga uppdrags-och arvodesvillkoren finns här: https://zacharias.se/om-oss/uppdrags-och-arvodesvillkor/

OM ARVODERING OCH FAKTURERING

1. Fakturering

1.1 Advokatbyrån fakturerar löpande sitt arvode, i normalfallet, månadsvis i efterskott. Avräkning sker vid uppdragets slut. Det står Advokatbyrån fritt att fakturera antingen genom delfaktura eller a conto-faktura. Debitering av arvode, a conto, redovisas dessutom alltid avräkningsvis i slutfaktura när uppdraget upphör. A conto fakturering innehåller endast på klientens begäran en översiktlig redovisning av företagna åtgärder. Det innebär dock inte någon skyldighet att redovisa tid (jfr Claes Peyron, Advokatetik. En praxisgenomgång, 2010, s. 70).

2. Rättsskydd

2.1 I vissa fall äger klienten rätt till ersättning för arvode och ombudskostnader till ombud mm p.g.a. att klienten innehar en s.k. rättsskyddsförsäkring. Vi ber att få fästa Er uppmärksamhet på att sådan rättsskyddsförsäkring kan förekomma, förutom genom Er hem- eller företagsförsäkring, även genom branschorganisation eller liknande inrättning. Det är av vikt att Ni upplyser oss om förekomsten av ett eventuellt rättsskydd. Enligt försäkringsvillkoren är i regel den ersättning som utgår till ombudet med stöd av försäkringen begränsad till viss timtaxa såväl som att arvodets storlek är maximerat. Även i fall klienten är berättigad till rättsskydd debiterar Advokatbyrån löpande klienten arvode i enlighet med Advokatbyråns sedvanliga arvodesnormer, i förekommande fall med avräkning för – vad som må inflyta ifrån rättsskyddsförsäkringen. Detta innebär att klienten alltid först reglerar sina fakturor med Advokatbyrån. Klienten är alltid ansvarig i förhållandet till Advokatbyrån för skillnaden av vad rättsskyddet må täcka och Advokatbyråns arvode. Notera också att Advokatbyrån inte skiljer mellan olika former av tid som t.ex. tidspillan för resor eller vanlig nedlagd tid. All tid räknas enhetligt som debiterbar tid och redovisas endast i enklare fall. I mer omfattade mål sker ingen tidsredovisning utan i stället redovisas endast skäligt arvode (se mer härom under rubriken ”Arvodets storlek”).

3. Betalning och klientenens frånträdande av uppdraget

3.1 Betalning av Advokatbyråns fakturor ska ske inom tio (10) dagar från fakturadatum. Vid senare betalning debiteras dröjsmålsränta om två (2) % månatligen.
3.2 För det fall klienten inte i tid erlägger betalning av Advokatbyråns fakturor, förbehåller sig Advokatbyrån rätten att, efter meddelande härom, upphöra med allt vidare arbete för klienten och frånträda uppdraget.
3.3 Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med Advokatbyrån genom att skriftligen begära att Advokatbyrån frånträder uppdraget. Klienten måste emellertid erlägga betalning för de tjänster som utförts och för de kostnader Advokatbyrån haft före det att uppdraget upphörde.
3.4 Om klienten inte förmår att betala Advokatbyråns faktura, eller försätts i konkurs, övertar Advokatbyrån med automatik klientens rätt till rättsskyddsersättning gentemot eventuell försäkringsgivare på grund av föreliggande uppdragsavtal mellan klienten och Advokatbyrån.

4. Arvodets storlek

4.1 Enligt vägledande regler om god advokatsed ska arvodesdebitering ske genom skälig debitering. Debiterat arvode behöver, såvitt det avser ett och samma uppdrag, inte specificeras, men advokaten är skyldig att på begäran lämna klienten en skriftlig redogörelse för det med uppdraget förenade arbetet. Det innebär dock inte någon skyldighet att redovisa tid (jfr Claes Peyron, Advokatetik. En praxisgenomgång, 2010, s. 70). Advokatbyrån har dock i ökat omfattning över tid försökt upprätta så utförliga redovisningar som möjligt med angivande av de åtgärder som vidtagits och den faktiskt uppskattade tid som nedlagts.
4.2 Vilka omständigheter som därvid inverkar på bedömningen om vad som är skäligt arvode anges nedan men det är viktigt att framhålla att olika omständigheter inbördes kan tillmätes större eller mindre betydelse vid olika typer av uppdrag. Omständigheterna som har betydelse har kommit till uttryck i flera yttranden av advokatsamfundets styrelse. I dessa yttranden har framhållits att ”förutom arbetets omfattning, också måste beaktas bl. a. sakens vikt och betydelse, uppdragets svårighetsgrad och den skicklighet med vilken uppdraget utförts.” (Jfr. Wiklund, God advokatsed, s. 346). I rättsfallet NJA 1997 s. 854 påpekas vidare att kostnaden för ett ombudsarvode inte i första hand ska bestämmas efter nedlagd tid.
4.3 Utöver målets omfattning och beskaffenhet ska i stället beaktas den omsorg och skicklighet med vilken uppdraget har utförts. Därvid kan enligt rättsfallet även beaktas sådana omständigheter som tvisteföremålets värde och den betydelse som målets utgång i övrigt haft för parten. Det finns också anledning att ta fasta på Göta hovrätts beslut 2017-03-08, mål nr Ö 252-17, i vilken anförs bl.a.:
Det kan i allmänhet inte krävas att en part, för att få ersättning för sin ombudskostnad, i detalj redogör för det arbete som utförts, vare sig i fråga om nedlagd tid eller beträffande utförda åtgärder. Ersättning för kostnad för ombudsarvode ska bestämmas med hänsyn till bl.a. målets beskaffenhet och omfattning samt till den omsorg och skicklighet med vilken arbetet har utförts. Därvid kan även beaktas sådana omständigheter som tvisteföremålets värde och den betydelse som målets utgång i övrigt haft för parten. (Jfr rättsfallet NJA 1997 s. 854.) […] Till detta kommer att tvisteföremålets värde har varit ganska stort, drygt en halv miljon kronor, […]
4.4 I konsekvens med detta har också uttalats att arvodet inte ska beräknas enbart efter den faktiska tidsåtgången. I normalfallet redovisas arvodet efter en avvägning av berörda faktorer. Även om a conton sker från tid till annan sker en slutlig prövning av arvodet i anslutning till slutfakturering.
A conto
4.5 A contodebiteringar är inte slutgiltiga för berörd period utan endast att betrakta som en delbetalning på upparbetat arvode, utan krav på vare sig exakt åtgärdsredovisning eller exakt arvode för den tid a contot avser. Observera att a conton omfattar en bedömning av vad som upparbetats men med en betydande marginal klienten till godo; därav den slutliga prövningen av det totala skäliga arvodet som ska faktureras i samband med slutfaktureringen.
4.6 En uppskattning av arvodet – oavsett när så sker – i ett ärende är baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris.
Fast arvode
4.7 I de fall ett fast arvode har överenskommits gäller detta endast under förutsättning att klienten har tillhandahållit oss ett fullständigt och korrekt informationsunderlag om uppdraget i tiden innan överenskommelse om det fasta arvodet träffades samt att klienten fullgör sina skyldigheter i enlighet med vad som anges ovan.
4.8 I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Det är dock inte alltid att den vinnande partens samtliga kostnader är ersättningsbara. Oavsett om klienten är vinnande eller förlorande part måste klienten emellertid alltid erlägga betalning för de tjänster Advokatbyrån har utfört och för de kostnader Advokatbyrån har haft i samband med att Advokatbyrån företrätt klienten i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.
Översiktligt exempel av möjliga men ej exklusivt debiterbara åtgärder (observera detta är ej ca uppgifter utan en skönsmässig allmän exemplifiering.)
Åtgärder som i regel föranleder debitering är till exempel genomgång av handlingar, telefon- och mailkorrespondens, sammanträden samt upprättande av inlagor, brev, avtal, rättsutlåtanden och andra handlingar i ärendet. Totalkostnaden för en rättegång varierar avsevärt beroende på målets omfattning och komplexitet men understiger sällan 300 000 – 500 000 kronor exklusive mervärdesskatt. Det är inte ovanligt att debiterat arvode efter avslutad rättegång, i en instans, uppgår till minst 500 000 – 1 000 000 kronor exklusive moms. Mål i förvaltningsdomstol, till exempel plan- och bygglovsärenden eller mål om fastighetsreglering, är i regel mindre omfattande och arvodet blir då ofta också lägre. Normalkostnaden för ett rättsutlåtande uppgår till minst 100 000 kronor – 300 000 kronor exklusive moms. Att upprätta kommersiella avtal är en känslig process som fordrar förståelse för det sammanhang i vilket avtalet ska förekomma och de syften avtalet ska fylla. Det är också viktigt att berörda parter fullt ut förstår, och är ense om, innehållet i avtalet. Vad kunden betalar för är inte primärt själva avtalshandlingen som sådan utan för den affärsmässiga lösning som avtalet innebär för parterna. Aktieägaravtal, distributionsavtal och liknande samarbetsavtal upprättas normalt sett till ett fast arvode om minimum 30 000 kronor exklusive mervärdesskatt.
4.9 Den timtaxa som Advokatbyrån tillämpar i enklare uppdrag, exempelvis en timmas rådgivning, uppgår schablonarvodet till 3 200 kronor / timma exkl. moms (4 000 kr inkl. moms). Minsta debiterbara tid är 30 min. I mer omfattade mål sker ingen tidsredovisning utan i stället redovisas endast skäligt arvode. (se ovan punkt 8). Schablonarvodet kan över tid komma att justeras.
4.10 I den mån lägre belopp yrkas i domstol eller annan myndighet eller organisation endast godkänner del av yrkat arvode, ska klienten i förhållande till Advokatbyrån svara för mellanskillnaden.

5. Utlägg

5.1 Utöver vårt arvode kan kostnader för resor och andra utgifter hänförliga till genomförandet av uppdraget komma att faktureras klientenen. Normalt betalar Advokatbyrån begränsade utgifter för klientenens räkning och fakturerar dessa i efterskott. Advokatbyrån kan emellertid komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till klienten för betalning. Från tid till annan kan Advokatbyrån komma att lägga ut medel för vissa utlägg hänförliga till klienten. Sådana utlägg faktureras på samma sätt som arvode.

6. Förskott eller a conto

6.1 Beroende på omständigheterna kan Advokatbyrån begära ett förskott, i förekommande fall stående sådant. Storleken på detsamma bestäms innan vi börjar vårt arbete. I förevarande fall bestäms förskottet senast den ............................. till ............ exklusive moms, att betalas in till Advokatbyråns klientmedelskonto i SEB; bankgiro nr BG 5365-7276 . Förskott lyfts i normalfallet från kontot genom a conton eller genom slutavräkning.
6.2 Under pågående ärende faktureras regelmässigt a conton, särskilt i de fall då det handlar om rättsprocesser vid domstol eller annan myndighet.

6.3 BEGÄRAN OM FÖRSKOTT ELLER FÖRNYADE FÖRSKOTT SKER I NORMALFALLET LÖPANDE.

7. Rättshjälp

7.1 Advokatbyrån åtar sig inte uppdrag för vilka ersättning utgår i form av allmän rättshjälp.

8. Konsumenttvistnämnden

8.1 Kunder som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot Advokatbyrån prövade. För mer information, se www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Nämnden har postadress Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.
000O000
AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies