Since 1949

Disclaimer

Upphovsrätt och friskrivningar

Zacharias® äger eller har erhållit tillstånd från berörd upphovsrättsinnehavare till samtliga de immateriella rättigheter i underliggande HTML, text, audio-, video avsnitt samt innehållet i övrigt som genom denna hemsida tillgängliggörs för besökaren. Erhållet tillstånd omfattar användningen av berörd upphovsrätt på denna hemsida.

Begränsad licens

Zacharias® medger till envar besökare av byråns hemsida, en begränsad licens att synliggöra på besökarens dator, skriva ut, ladda ned samt använda underliggande HTML, text, audio-, video avsnitt samt innehållet i övrigt som genom denna hemsida tillgängliggörs för besökaren. Licensen omfattar uteslutande ett icke-kommersiellt användande, personligt användande, användande i utbildningssyfte under förutsättning att:

(a) besökaren inte modifierar innehållet, och (b) besökaren inkluderar och synliggör på envar kopia aktuell upphovsrättslig anmärkning med angivande av att innehållet är hämtat från AB Zacharias Advokatbyrås eller Kommanditbolagets hemsida och att det används av besökaren med stöd av en begränsad licens.

Inget annat sätt att nyttja den information som kan erhållas på denna hemsida medges. Det är med hänvisning till vad som ovan redovisats under inga omständigheter tillåtet att

(a) använda denna hemsidas innehåll i kommersiellt syfte,
(b) inkludera hela eller delar av denna hemsidas innehåll i någon produkt, oavsett vilken typ av produkt, eller med någon produkt som besökaren kan tänkas skapa eller distribuera,
(c) kopiera hela eller delar av denna hemsidas innehåll till besökarens eller någon annan besökares hemsida.

Oavsett vad som ovan angetts, skall ingenting som angetts i denna upphovsrättsliga anmärkning tolkas som kränkning av upphovsrätt, vare sig denna tillkommer AAB Zacharias Advokatbyrå eller Kommanditbolaget eller tredje man vilkens immateriella rättighet tillhandahålles på denna hemsida.

Registrerat varumärke

Zacharias® logotype (figurmärke) samt dess firma "Zacharias"® liksom samt såväl firma och logotype i kombination, är registrerade varumärken. Även företagets internetadress www.zacharias.se®, är registrerat varumärke

Eventuella produktnamn omnämnda på denna hemsida är varumärken som tillkommer vederbörande ägare.

Ansvarsbegränsningar

Den information som tillhandahålls på denna hemsida eller i förekommande fall genom elektronisk post från Zacharias® eller någon av dess medarbetare är inte avsedd som juridisk rådgivning, såvitt det inte klart uttalas att så är fallet. Eftersom så många faktorer spelar in på vilket råd som skall lämnas i det enskilda fallet och då omständigheterna för varje besökare till denna hemsida inte bara är olika utan även okända för Zacharias® bör besökaren särskilt notera att eventuellt innehåll av juridisk karaktär kan påverka besökarens situation på olika sätt liksom tillämpligheten av det juridiska innehållet i den speciella situationen. Besökaren bör därför ta kontakt med ett ombud för konkret rådgivning varvid byrån tillämpar särskilda för verksamheten uppdrags- och arvodesvillkor. Vi på Zacharias® står naturligtvis till Ert förfogande vid sådant förhållande.

Inga garantier

Zacharias® garanterar inte kvalitén, riktigheten eller fullständigheten av någon på denna hemsida tillhandahållen information. All information tillhandahålls "som sådan" (i befintligt skick) utan någon som helst garanti av vad slag denna må bestå. Denna hemsida kan innehålla felaktigheter och felskrivningar.

Produktansvar

Inget godkännande eller ansvarstagande avseende tredje mans produkter eller tjänster uttalas eller avses med någon information av vad slag den vara må som tillhandahålls på denna hemsida. Detsamma gäller beträffande innehållet i övrigt, hänvisningar samt länkar från eller till denna hemsida.

Tvistelösning

Eventuell tvister härrörande från denna hemsida eller från denna ansvarsfriskrivning eller från eventuell e-post från advokatbyrån eller dess anställda skall om ej oenigheten kan lösas i samförstånd, avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Laga forum skall därvid vara Stockholms tingsrätt.

[Child]