Följ oss

Sedan 1949

Personuppgiftslagen (PUL) – Identifiering och personuppgifter

17. Identifiering och personuppgifter

Rättslig grund för behandling

17.1 Enligt lag måste Advokatbyrån kontrollera klienternas identitet och ägarförhållanden samt informera oss om ärendet och i vissa fall om medel och andra tillgångars ursprung. Detta sker i regel innan uppdraget påbörjas. Advokatbyrån kan därför komma att be om bl.a. identitetshandlingar samt dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Advokatbyrån är även skyldig att verifiera den information som lämnas till oss. För detta ändamål kan Advokatbyrån komma att inhämta information från externa källor, såsom exempelvis databaser. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller kommer Advokatbyrån att behålla.

17.2 Personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

17.3 När Ni anlitar oss lämnar Ni samtycke till att vi behandlar Era personuppgifter för de ändamål som anges i denna samt i punkten nedan avseende penningtvättslagen.

17.4 Klienten samtycker därför genom lämnandet av uppdraget till att uppgifter om namn och personnummer, ärenden m.m. registreras i Advokatbyråns klientregister, fakturaregister, redovisningsprogram, mallahanteringsprogram, e-posthantering såväl vad avser ankommande som utgående post med eller utan bifogade filer, databehandling av inkommande post m.m. Klienten godkänner även att uppgifterna kan vidarebefordras helt eller delvis till tredje man dels i enlighet med ovan angivna syfte dels för att underlätta fullgörandet av Advokatbyråns och dess anställdas uppdrag eller för att befrämja klientens intressen.

17.5 Advokatbyrån ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt. Klient har rätt att en gång per år få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om klienten. Klient har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och rättelse ska vara skriftliga.

Lagringstid

17.6 Till uppfyllande av Advokatbyråns åligganden enligt god advokatsed, arkiveringsplikt, jävsprövning m.m. sparas uppgifterna utan annan begränsning i tiden än vad som motiveras av nyss angivna skäl.Då uppgifter från klienten kan utnyttjas fler gånger vid återkommande uppdrag m.m., föreligger också av nu angiven orsak, grund för uppgiven lagringstid.

17.7 För att kunna hålla klientens personuppgifter uppdaterade och korrekta kan Advokatbyrånkomma att komplettera och uppdatera redan erhållna personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Se även nedan under punkten 19 ”Arkivering och utlämnande av information”.

 Barn under 16 år

17.8 När personuppgifter lämnas av och om barn under 16 år, ska berörda vårdnadshavare skriftligen godkänna att Advokatbyrån behandlar sagda personuppgifter. Godkännandet kan lämnas via mail men endast om mailet med godkännandet är försett med en kopia av vårdnadshavarens körkort eller pass samt telefonnummer för uppföljande verifiering av godkännandet.

Klagomål

17.9 Klagomål rörande Advokatbyråns hantering av personuppgifter kan göras hos tillsynsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Ansvarig för hanteringen

17.10 AB Zacharias Advokatbyrå är ansvarig för hanteringen av lagrade personuppgifter.

17.11 Advokatbyrån är skyldig att gratis på klientens skriftliga begäran – egenhändigt undertecknad – en gång per kalenderår lämna besked om personuppgifter, som rör klienten, behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om klienten, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.

18. Arkivering och utlämnande av information

18.1 Den information som klienten lämnar till Advokatbyrån skyddar Advokatbyrån på lämpligt sätt och i enlighet med Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed.

18.2 Advokatbyrån kommunicerar med klienten och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-post. Även om e-post är ett effektivt sätt att kommunicera på innebär det risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Advokatbyrån vill uppmärksamma klienten på de risker som är förenade med kommunikation via t.ex. e-post, i synnerhet om klientens e-postadress är inom ett företag. Det åligger klienten att informera Advokatbyrån om särskilda försiktighetsåtgärder önskas. Advokatbyrån krypterar dock inte sin e-post. Advokatbyrån åtar sig inget ansvar för dessa risker. Om klienten skulle föredra att Advokatbyrån inte kommunicerar via exempelvis e-post ber Advokatbyrån klienten att meddela detta till den uppdragsansvarige delägaren.

18.3 Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Klienten bör därför följa upp viktig e-post via telefon med uppdragsansvarig delägare.

18.4 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt har upphört, kommer Advokatbyrån att arkivera (hos Advokatbyrån eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat som erhållits och framställts i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt Advokatbyråns uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed.

18.5 Mot bakgrund av att Advokatbyrån är skyldiga att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som erhållits och framställts i uppdraget, kan vi inte tillmötesgå en begäran om att återställa (utan att framställa och behålla en kopia av aktuell handling) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut. I de fall klienten ber Advokatbyrån att tömma en elektronisk akt i vårt dokumenthanteringssystem kommer vi att efterkomma klientens önskemål i den utsträckning som lag och Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed tillåter detta (men Advokatbyrån kommer i dessa fall att behålla en papperskopia av de dokument som tas bort eller spara dessa på något elektroniskt lagringsmedium) och normalt sett mot ersättning om arbetet är tidskrävande.

18.6 För den händelse Advokatbyrån inte särskilt har överenskommit om annat i uppdragsbekräftelsen kommer Advokatbyrån att tillställa klienten alla originalhandlingar när ett uppdrag har slutförts eller på annat sätt upphört. I enlighet med vad som angivits i punkt 20.4 ovan, kommer Advokatbyrån emellertid att behålla en kopia av originalhandlingarna.

18.7 Om Advokatbyrån i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra professionella rådgivare eller fackmän har Advokatbyrån rätt att lämna ut sådant material och annan information som Advokatbyrån anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra den aktuella tjänsten.

18.8 När ett ärende blivit allmänt känt har Advokatbyrån rätt att i Advokatbyråns marknadsföring och på Advokatbyråns hemsida lämna information om Advokatbyråns delaktighet i uppdraget och om andra redan allmänt kända uppgifter om ärendet.

18.9 Om mervärdesskatt inte utgår på våra tjänster till klienten är Advokatbyrån enligt lag skyldiga att i vissa fall lämna information till skattemyndighet om klientens momsnummer och värdet av de levererade tjänsterna. När klienten anlitar oss lämnar klienten samtycke till att Advokatbyrån får lämna denna information till skattemyndighet.

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies