Följ oss

Sedan 1949

Uppdrags- och arvodesvillkor

För kommersiella klienter finns härför särkilt anpassade villkor med ett borgensåtagande för firmatecknare eller verklig huvudman. 

1. Vår verksamhetsinriktning

1.1 Den huvudsakliga verksamhetsinriktningen är affärsjuridik och fastighetsrätt för små och medelstora företag. Frågor rörande t.ex. kompanjonsavtal, tvistelösning, hyresrätt, fel i fastighet, besiktningsuppdrag, entreprenadjuridik och fastighetsmäklarrätt är centrala inslag i verksamheten.

2. Värdegrunder och affärsidé

Värdegrunder

2.1 Advokatbyrås Zacharias Kommanditbolag (Advokatbyrån)värdegrunder efter vilka vi arbetar kan sammanfattas i följande tre kärnvärden.

2.1.1 Commitment to Create – Lojalitetsskapande kreativitet

Engagemang för att skapa kreativa lösningar för kunderna.

2.1.2 Communicate to Connect – Kontaktskapande kommunikation

Vi vill föra en löpande dialog internt och externt för att öka lojaliteten och förståelsen för varandra och därmed öka möjligheterna att tillsammans förbättra och förebygga såväl för kunden som för Advokatbyrån.

2.1.3 Partnership for growth – Tillväxtskapande partnerskap

Vi vill tillsammans, ägare, medarbetare och kunder, utveckla och förbättra Advokatbyrån och dess tjänster och service men också kunderna och deras förhållningssätt till bl.a. juridiska frågor samt deras verksamhet.

Affärsidé

2.2 Advokatbyrån koncentrerar sig på affärsjuridik samt är ävensom specialiserad inom fastighetsrätt. Advokatbyrån har under många år biträtt företag och enskilda, och på olika sättmedverkat i det dagliga arbetet vid etablering och drift av mindre företag. Inom Advokatbyrån finns därför kompetens för de flesta små som stora problem som kan förekomma vid drift av såväl nya som redan verksamma företag.

3. Sekretess

3.1 Det är av största vikt att klienternas integritet skyddas. Den information som personal på en advokatbyrå får ta del av är många gånger av det slaget att den kan skada klienten på ett eller annat sätt om informationen kommer till tredje mans kännedom. Det förtroende som ges Advokatbyrån måste förvaltas och vårdas. Advokatbyrån iakttar därför givetvis sekretess när det gäller dess klienter i enlighet med god advokatsed och svensk lag.

UPPDRAGS- OCH ARVODESVILLKOR

Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolag (Advokatbyrån) tackar för Ert förtroende och får för god ordnings skull bekräfta våra uppdrags- och arvodesvillkor enligt följande.

1. Tillämpning

1.1 Dessa villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatbyrån tillhandahåller sina klienter. Se mer härom under punkten 4 nedan.

1.2 När Advokatbyrån anlitas för att tillhandahålla klienten en tjänst accepterar klienten dessa allmänna villkor.

1.3 Om en skriftlig uppdragsbekräftelse har tillställts klienten i samband med ett specifikt uppdrag ska villkoren i bekräftelsen äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra. Eljest utgör uppdragsbekräftelsen och dessa villkor Avtalet mellan klienten och Advokatbyrån.

2. Uppdrag och tjänster

2.1 Vid tillhandahållande av Advokatbyråns tjänster följer Advokatbyrån Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

2.2 För utförandet av uppdraget kan flera av Advokatbyråns anställda advokater och övriga jurister (fortsättningsvis gemensamt jurister) komma att vara delaktiga. Detta enbart för att klienten ska erbjudas den sakkunskap och de resurser som krävs för att utföra uppdraget på ett ändamålsenligt sätt. Antalet personer som är involverade i uppdraget kan komma att ändras över tid. Vid uppdragets början utses en ansvarig delägare – en advokat för uppdraget. Till den uppdragsansvarige delägaren kan klienten alltid med fördel vända sig med eventuella frågor.

2.3 För att Advokatbyrån ska kunna utföra uppdraget måste klienten utan dröjsmål tillhandahålla Advokatbyrån sådan komplett och korrekt information som behövs för uppdragets genomförande. Vidare måste Advokatbyrån säkerställa att klientens personal finns tillgänglig för att ge oss den assistans som rimligen kan begäras för att vi ska kunna genomföra uppdraget inom de uppsatta tidsramarna eller i övrigt inom rimlig tid och med bibehållen kvalitet. Under uppdragets utförande måste klienten tillse att vi utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för uppdraget.

2.4 Om klienten eller tredje man som klienten anvisat dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för att Advokatbyrån ska kunna genomföra uppdraget, kan detta orsaka förseningar och merkostnader för klienten. I dessa fall kan Advokatbyrån inte ansvara för de förseningar och merkostnader som uppkommer, vare sig det rör sig om ökade arvodeskostnader eller andra kostnader.

2.5 För den händelse Advokatbyrån inte särskilt har överenskommit om något annat i uppdragsbekräftelsen baseras uppdraget på den information och det material som klienten tillhandahåller. När uppdraget genomförs utgår Advokatbyrån från att tillhandahållen information och erhållet material är korrekt och fullständigt, vilket innebär att Advokatbyrån inte självständigt verifierar den information och det material som klienten lämnar till Advokatbyrån. Advokatbyrån ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer som baseras på felaktig eller bristfällig information från klienten eller från av klienten anvisad tredje man.

2.6 Advokatbyråns tjänster anpassas efter förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta och den information som presenteras för oss samt de instruktioner klienten förser Advokatbyrån med. Med anledning av detta kan klienten inte förlita sig på ett visst råd eller arbetsresultat i samband med någon annan angelägenhet eller använda rådet/arbetsresultatet för annat ändamål än för vilket det lämnades.

2.7 Utkast till dokument som Advokatbyrån tillhandahåller klienten under uppdragets utförande utgör inte Advokatbyråns slutliga ställningstagande. Detta medför att klientens inte kan förlita sig på, agera eller avstå från att agera med stöd av sådana utkast.

2.8 För den händelse Advokatbyrån inte särskilt har överenskommit om något annat omfattar Advokatbyråns rådgivning inte möjliga skattekonsekvenser i det specifika uppdraget eller bedömningar av rättsläget i andra jurisdiktioner än Sverige. Advokatbyrån har emellertid ett omfattande nätverk av andra professionella rådgivare och fackmän i Sverige och utomlands som i samråd med klienten bistår i särskilda frågor. Advokatbyrån inhämtar, i samråd med klienten, även nödvändiga råd från jurister med särskild expertis i specifika juridiska frågor i Sverige eller i den relevanta utländska jurisdiktionen.

2.9 Om Advokatbyrån instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra professionella rådgivare eller fackmän, ska dessa rådgivare eller fackmän anses vara oberoende av Advokatbyrån, vilket innebär att Advokatbyrån inte tar något ansvar för råd eller andra tjänster som de tillhandahåller klienten direkt eller indirekt. Advokatbyrån ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare eller fackmän direkt eller indirekt fakturerar klienten i förekommande fall.

3. Partsförhållande

3.1 Avtalet om uppdraget är ett avtal med Advokatbyrån och inte med vare sig AB Advokatbyrå Zacharias, 556469-2993 eller någon fysisk person som har anknytning till oss. Advokatbyrån och klienten accepterar således att klientens uppdrag är ett uppdrag för Advokatbyrån och inte för en enskild jurist. Detta gäller även om det är klientens uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer.

4. Upphovsrätt m.m.

4.1 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat Advokatbyrån skapar till klienten tillhör Advokatbyrån, men klienten har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka de tillhandahålls. För den händelse Advokatbyrån inte särskilt har överenskommit om något annat i uppdragsbekräftelsen får inte något dokument eller annat arbetsresultat som framställs av Advokatbyrån ges allmän spridning eller användas för marknadsföring.

5. Fakturering

5.1 Advokatbyrån fakturerar löpande sitt arvode, i normalfallet, månadsvis i efterskott. Avräkning sker vid uppdragets slut. Det står Advokatbyrån fritt att fakturera antingen genom delfaktura eller a conto-faktura. Debitering av arvode, a conto, redovisas dessutom alltid avräkningsvis i slutfaktura när uppdraget upphör.

6. Rättsskydd

6.1 I vissa fall äger klient rätt till ersättning för arvode och ombudskostnader till ombud mm p.g.a. att klienten innehar en s.k. rättsskyddsförsäkring. Vi ber att få fästa Er uppmärksamhet på att sådan rättsskyddsförsäkring kan förekomma, förutom genom Er hem- eller företagsförsäkring, även genom branschorganisation eller liknande inrättning. Det är av vikt att Ni upplyser oss om förekomsten av ett eventuellt rättsskydd. Enligt försäkringsvillkoren är i regel den ersättning som utgår till ombudet med stöd av försäkringen begränsad till viss timtaxa såväl som att arvodets storlek är maximerat. Även i fall klienten är berättigad till rättsskydd debiterar Advokatbyrån löpande klienten arvode i enlighet med Advokatbyråns sedvanliga arvodesnormer, men avräkning för – i förekommande fall – vad som må inflyta ifrån rättsskyddsförsäkringen. Detta innebär att klienten alltid först reglerar sina fakturor med Advokatbyrån. Klienten är alltid ansvarig i förhållandet till Advokatbyrån för skillnaden av vad rättsskyddet må täcka och Advokatbyråns arvode. Notera också att Advokatbyrån inte skiljer mellan olika former av tid som t.ex. tidspillan för resor eller vanlig nedlagd tid.All tid räknas enhetligt som debiterbar tidoch redovisas endast i enklare fall. I mer omfattade mål sker ingen tidsredovisning utan i stället redovisas endast skäligt arvode(se mer härom under rubriken ”Arvodets storlek”).

 7. Betalning

7.1 Betalning av Advokatbyråns fakturor ska ske inom tio (10) dagarfrån fakturadatum. Vid senare betalning debiteras dröjsmålsränta om två (2) % månatligen. För det fall klienten inte i tid erlägger betalning av Advokatbyråns fakturor, förbehåller sig Advokatbyrån rätten att, efter meddelande härom, upphöra med allt vidare arbete för klienten och frånträda uppdraget.

7.2 Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med Advokatbyrån genom att skriftligen begära att Advokatbyrån frånträder uppdraget. Klienten måste emellertid erlägga betalning för de tjänster som utförts och för de kostnader Advokatbyrån haft före det att uppdraget upphörde.

7.3 Om klienten inte förmår att betala Advokatbyråns faktura, eller försätts i konkurs, övertar Advokatbyrån med automatik klientens rätt till rättsskyddsersättning gentemot eventuell försäkringsgivare på grund av föreliggande uppdragsavtal mellan klienten och Advokatbyrån.

8. Arvodets storlek

8.1 Enligt vägledande regler om god advokatsed ska arvodesdebitering ske genom skälig debitering. Debiterat arvode behöver, såvitt det avser ett och samma uppdrag, inte specificeras, men advokaten är skyldig att på begäran lämna klienten en skriftlig redogörelse för det med uppdraget förenade arbetet. Det innebär dock inte någon skyldighet att redovisa tid (jfr Claes Peyron, Advokatetik. En praxisgenomgång, 2010, s. 70).

8.2 Vilka omständigheter som därvid inverkar på bedömningen om vad som är skäligt arvode anges nedan men det är viktigt att framhålla att olika omständigheter inbördes kan tillmätes större eller mindre betydelse vid olika typer av uppdrag. Omständigheterna som har betydelse har kommit till uttryck i flera yttranden av advokatsamfundets styrelse. I dessa yttranden har framhållits att ”förutom arbetets omfattning, också måste beaktas bl. a. sakens vikt och betydelse, uppdragets svårighetsgrad och den skicklighet med vilken uppdraget utförts.” (Jfr. Wiklund, God advokatsed, s. 346). I rättsfallet NJA 1997 s. 854 påpekas vidare att kostnaden för ett ombudsarvode inte i första hand ska bestämmas efter nedlagd tid.

8.3 Utöver målets omfattning och beskaffenhet ska i stället beaktas den omsorg och skicklighet med vilken uppdraget har utförts. Därvid kan enligt rättsfallet även beaktas sådana omständigheter som tvisteföremålets värde och den betydelse som målets utgång i övrigt haft för parten. Det finns också anledning att ta fasta på Göta hovrätts beslut 2017-03-08, mål nrÖ 252-17,i vilken anförs bl.a.:

Det kan i allmänhet inte krävas att en part, för att få ersättning för sin ombudskostnad, i detalj redogör för det arbete som utförts, vare sig i fråga om nedlagd tid eller beträffande utförda åtgärder. Ersättning för kostnad för ombudsarvode ska bestämmas med hänsyn till bl.a. målets beskaffenhet och omfattning samt till den omsorg och skicklighet med vilken arbetet har utförts. Därvid kan även beaktas sådana omständigheter som tvisteföremålets värde och den betydelse som målets utgång i övrigt haft för parten. (Jfr rättsfallet NJA 1997 s. 854.) […] Till detta kommer att tvisteföremålets värde har varit ganska stort, drygt en halv miljon kronor, […]

8.4 I konsekvens med detta har också uttalats att arvodet inte ska beräknas enbart efter den faktiska tidsåtgången. I normalfallet redovisas arvodet efter en avvägning av berörda faktorer. Även om a conton sker från tid till annan sker en slutlig prövningav arvodet i anslutning till slutfakturering. 

A conto

8.5 A contodebiteringar är inte slutgiltiga för berörd period utan endast att betrakta som en delbetalning på upparbetat arvode, utan krav på vare sig exakt åtgärdsredovisning eller exakt arvode för den tid a contot avser.

8.5 En uppskattning av arvodet – oavsett när så sker – i ett ärende är baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris. 

Fast arvode

8.6 I de fall ett fast arvode har överenskommits gäller detta endast under förutsättning att klienten har tillhandahållit oss ett fullständigt och korrekt informationsunderlag om uppdraget i tiden innan överenskommelse om det fasta arvodet träffades samt att klientens fullgör sina skyldigheter i enlighet med vad som anges ovan.

8.7 I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Det är dock inte alltid att den vinnande partens samtliga kostnader är ersättningsbara. Oavsett om klienten är vinnande eller förlorande part måste klienten emellertid alltid erlägga betalning för de tjänster Advokatbyrån har utfört och för de kostnader Advokatbyrån har haft i samband med att Advokatbyrån företrätt klienten i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande. 

Översiktligt exempel av möjliga men ej exklusivt debiterbara åtgärder

Åtgärder som i regel föranleder debitering är till exempelgenomgång av handlingar, telefon- och mailkorrespondens, sammanträden samt upprättande av inlagor, brev, avtal, rättsutlåtanden och andra handlingar i ärendet. Totalkostnaden för en rättegång varierar avsevärt beroende på målets omfattning och komplexitet men understiger sällan 300 000 kronor exklusive mervärdesskatt. Det är inte ovanligt att debiterat arvode efter avslutad rättegång, i en instans, uppgår till 500 000 - 600 000 kronor exklusive moms. Mål i förvaltningsdomstol, till exempel plan- och bygglovsärenden eller mål om fastighetsreglering, är i regel mindre omfattande och arvodet blir då ofta också lägre. Normalkostnaden för ett rättsutlåtande uppgår till minst 40 000 kronor - 60 000 kronor exklusive moms. Att upprätta kommersiella avtal är en känslig process som fordrar förståelse för det sammanhang i vilket avtalet ska förekomma och de syften avtalet ska fylla. Det är också viktigt att berörda parter fullt ut förstår, och är ense om, innehållet i avtalet. Vad kunden betalar för är inte primärt själva avtalshandlingen som sådan utan för den affärsmässiga lösning som avtalet innebär för parterna. Aktieägaravtal, distributionsavtal och liknande samarbetsavtal upprättas normalt sett till ett fast arvode om minimum 30 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

8.8 Den timtaxa som Advokatbyrån tillämpar i enklare uppdrag varierar för närvarande mellan 1 000 kronor / timma exkl. moms upp till 4 000 kronor / timma exkl. moms (5 000 kr inkl moms). Minsta debiterbara tid är 30 min. I mer omfattade mål sker ingen tidsredovisningutan i stället redovisas endast skäligt arvode. I den mån lägre belopp yrkas i domstol eller annan myndighet eller domstol eller annan myndighet eller organisation endast godkänner del av yrkat arvode, ska klienten i förhållande till Advokatbyrån svara för mellanskillnaden.

9. Utlägg

9.1 Utöver vårt arvode kan kostnader för resor och andra utgifter hänförliga till genomförandet av uppdraget komma att faktureras klienten. Normalt betalar Advokatbyrån begränsade utgifter för klientens räkning och fakturerar dessa i efterskott. Advokatbyrån kan emellertid komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till klienten för betalning.

Från tid till annan kan Advokatbyrån komma att lägga ut medel för vissa utlägg hänförliga till klient. Sådana utlägg faktureras på samma sätt som arvode.

10. Styrelserepresentation

10.1 Arvode bestäms i samråd med kunden för varje enskilt fall.

11. Testamenten

11.1 Advokatbyrån kan åta sig att förvara testamenten i original för klienters räkning. Dock åtar sig inte Advokatbyrån eller dess anställda advokater, jurister eller medarbetare i övrigt att bevaka berörda testatorers frånfällen.

12. Förskott eller a conto

12.1 Beroende på omständigheterna kan Advokatbyrån begär ett förskott, i förekommande fall stående sådant. Storleken på detsamma bestäms innan vi börjar vårt arbete. I förevarande fall bestäms förskottet till XXX kronor inklusive moms, att betalas in till Advokatbyråns klientmedelskonto i SEB; bankgiro nr BG 5105-8832. Förskott lyfts i normalfallet från kontot genom á conton eller genom slutavräkning.

12.2 Under pågående ärende faktureras regelmässigt á conton, särskilt i de fall då det handlar om rättsprocesser vid domstol eller annan myndighet.

12.3 BEGÄRAN OM FÖRSKOTT ELLER FÖRNYADE FÖRSKOTT KAN KOMMA I FRÅGA.

13. Rättshjälp

13.1Advokatbyrån åtar sig inte uppdrag för vilka ersättning utgår i form av allmän rättshjälp.

14. God advokatsed

14.1 Dessa villkor gäller endast i den mån annat inte följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

15. Ansvarsbegränsning

15.1 Advokatbyrån ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Advokatbyrån genom uppsåt eller oaktsamhet vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till direkt skada och, i beloppshänseende, till maximalt 3 000 000 kronor.

15.2 Advokatbyrå gör inga skatterättsliga bedömningar av olika civilrättsliga förslag eller åtgärder. Advokatbyrån uppmanar klinten att vara tydlig med huruvida skatterättsliga rådgivning efterfrågas och om klienten är beredd att betala den extra kostnad som därvid kan komma i fråga när Advokatbyrån anlitar tredje an (skatterättslig expertis) för handläggning av klientens skatterättsliga spörsmål. Advokatbyrån friskriver sig sålunda från allt ansvar för skatterättsliga konsekvenser i förekommande fall, om inte Advokatbyrån uttryckligen åtagit sig sådant ansvar.

16. Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

16.1 Advokatbyrån är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Advokatbyrån är också förhindrade enligt lag att underrätta klienten om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. Advokatbyrån är ålagd att löpande övervaka pågående klientförbindelser efter att en riskbedömning gjorts. Advokatbyrån är också skyldig att enligt advokatetiska regler genast avträda från uppdraget när rapportering skett. Advokatbyrån får då inte ange skälen för frånträdandet.

17. Identifiering och personuppgifter

Rättslig grund för behandling

17.1 Enligt lag måste Advokatbyrån kontrollera klienternas identitet och ägarförhållanden samt informera oss om ärendet och i vissa fall om medel och andra tillgångars ursprung. Detta sker i regel innan uppdraget påbörjas. Advokatbyrån kan därför komma att be om bl.a. identitetshandlingar samt dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Advokatbyrån är även skyldig att verifiera den information som lämnas till oss. För detta ändamål kan Advokatbyrån komma att inhämta information från externa källor, såsom exempelvis databaser. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller kommer Advokatbyrån att behålla.

17.2 Personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

17.3 När Ni anlitar oss lämnar Ni samtycke till att vi behandlar Era personuppgifter för de ändamål som anges i denna samt i punkten nedan avseende penningtvättslagen.

17.4 Klienten samtycker därför genom lämnandet av uppdraget till att uppgifter om namn och personnummer, ärenden m.m. registreras i Advokatbyråns klientregister, fakturaregister, redovisningsprogram, mallahanteringsprogram, e-posthantering såväl vad avser ankommande som utgående post med eller utan bifogade filer, databehandling av inkommande post m.m. Klienten godkänner även att uppgifterna kan vidarebefordras helt eller delvis till tredje man dels i enlighet med ovan angivna syfte dels för att underlätta fullgörandet av Advokatbyråns och dess anställdas uppdrag eller för att befrämja klientens intressen.

17.5 Advokatbyrån ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt. Klient har rätt att en gång per år få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om klienten. Klient har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och rättelse ska vara skriftliga.

Lagringstid

17.6 Till uppfyllande av Advokatbyråns åligganden enligt god advokatsed, arkiveringsplikt, jävsprövning m.m. sparas uppgifterna utan annan begränsning i tiden än vad som motiveras av nyss angivna skäl.Då uppgifter från klienten kan utnyttjas fler gånger vid återkommande uppdrag m.m., föreligger också av nu angiven orsak, grund för uppgiven lagringstid.

17.7 För att kunna hålla klientens personuppgifter uppdaterade och korrekta kan Advokatbyrånkomma att komplettera och uppdatera redan erhållna personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Se även nedan under punkten 19 ”Arkivering och utlämnande av information”.

 Barn under 16 år

17.8 När personuppgifter lämnas av och om barn under 16 år, ska berörda vårdnadshavare skriftligen godkänna att Advokatbyrånbehandlar sagda personuppgifter. Godkännandet kan lämnas via mail men endast om mailet med godkännandet är försett med en kopia av vårdnadshavarens körkort eller pass samt telefonnummer för uppföljande verifiering av godkännandet.

Klagomål

17.9 Klagomål rörande Advokatbyråns hantering av personuppgifter kan göras hos tillsynsmyndigheten som i Sverige är Datainspektionen. Myndighetens kontaktuppgifter är:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se   +46 (0)8-657 61 00

Ansvarig för hanteringen

17.10 Advokatbyrå Zacharias Kommanditbolagär ansvarig för hanteringen av lagrade personuppgifter.

17.11 Advokatbyrånär skyldig att gratis på klientens skriftliga begäran – egenhändigt undertecknad – en gång per kalenderår lämna besked om personuppgifter, som rör klienten, behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om klienten, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.

18. Arkivering och utlämnande av information

18.1 Den information som klienten lämnar till Advokatbyrån skyddar Advokatbyrån på lämpligt sätt och i enlighet med Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed.

18.2 Advokatbyrån kommunicerar med klienten och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-post. Även om e-post är ett effektivt sätt att kommunicera på innebär det risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Advokatbyrån vill uppmärksamma klienten på de risker som är förenade med kommunikation via t.ex. e-post, i synnerhet om klientens e-postadress är inom ett företag. Det åligger klienten att informera Advokatbyrån om särskilda försiktighetsåtgärder önskas. Advokatbyrån krypterar dock inte sin e-post. Advokatbyrån åtar sig inget ansvar för dessa risker. Om klienten skulle föredra att Advokatbyrån inte kommunicerar via exempelvis e-post ber Advokatbyrån klienten att meddela detta till den uppdragsansvarige delägaren.

18.3 Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Klienten bör därför följa upp viktig e-post via telefon med uppdragsansvarig delägare.

18.4 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt har upphört, kommer Advokatbyrån att arkivera (hos Advokatbyrån eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat som erhållits och framställts i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt Advokatbyråns uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed.

18.5 Mot bakgrund av att Advokatbyrån är skyldiga att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som erhållits och framställts i uppdraget, kan vi inte tillmötesgå en begäran om att återställa (utan att framställa och behålla en kopia av aktuell handling) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut. I de fall klienten ber Advokatbyrån att tömma en elektronisk akt i vårt dokumenthanteringssystem kommer vi att efterkomma klientens önskemål i den utsträckning som lag och Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed tillåter detta (men Advokatbyrån kommer i dessa fall att behålla en papperskopia av de dokument som tas bort eller spara dessa på något elektroniskt lagringsmedium) och normalt sett mot ersättning om arbetet är tidskrävande.

18.6 För den händelse Advokatbyrån inte särskilt har överenskommit om annat i uppdragsbekräftelsen kommer Advokatbyrån att tillställa klienten alla originalhandlingar när ett uppdrag har slutförts eller på annat sätt upphört. I enlighet med vad som angivits i punkt 20.4 ovan, kommer Advokatbyrån emellertid att behålla en kopia av originalhandlingarna.

18.7 Om Advokatbyrån i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra professionella rådgivare eller fackmän har Advokatbyrån rätt att lämna ut sådant material och annan information som Advokatbyrån anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra den aktuella tjänsten.

18.8 När ett ärende blivit allmänt känt har Advokatbyrån rätt att i Advokatbyråns marknadsföring och på Advokatbyråns hemsida lämna information om Advokatbyråns delaktighet i uppdraget och om andra redan allmänt kända uppgifter om ärendet.

18.9 Om mervärdesskatt inte utgår på våra tjänster till klienten är Advokatbyrån enligt lag skyldiga att i vissa fall lämna information till skattemyndighet om klientens momsnummer och värdet av de levererade tjänsterna. När klienten anlitar oss lämnar klienten samtycke till att Advokatbyrån får lämna denna information till skattemyndighet.

19. Tillämplig lag och tvistelösning

19.1 Tvister med anledning av uppdragsavtalet ska hänskjutas till avgörande av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och avgöras enligt svensk lag.

20. Konsumenttvistnämnden

20.1 Kunder som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot Advokatbyrån prövade. För mer information, se www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Nämnden har postadress Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies