Since 1949

Ombildning av en hyresrätt till en bostadsrätt utgör inte samboegendom

Hovrätten för Västra Sverige har den 8 mars 2021, i mål nr T 4151-20 kommit med ett intressant avgörande.

Hovrätten anser att en ombildning av en hyresrätt, som innehades av den ena sambon redan före samboförhållandet, till bostadsrätten ska betraktas som ett utflöde eller en förkovran av hyresrätten och därmed inte utgöra samboegendom. Som skäl härför uttalar hovrätten att det saknas uttryckligt stöd i lag och praxis för hur frågan ska hanteras och att den praxis som behandlat närliggande frågor lutar åt lutsatsen att omvandlingen inte ska anses utgöra ett förvärv för gemensamt bruk (hovrätten hänvisar till NJA 1997 s. 227 och NJA 2004 s. 542). Hovrätten uttalar även att oaktat sambolagen innebär ett ekonomiskt minimiskydd för den av två sambor som inte äger den gemensamma bostaden, vore det en alltför extensiv tolkning av sambolagens förvärvsbegrepp, om en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skulle klassificeras som ett förvärv.

Ansvarsbegränsning: se https://zacharias.se/blogg/

Comments are closed.