Följ oss

Sedan 1949

Omfattningen av en överbesiktningsnämnds prövningsrätt

Omfattningen av en överbesiktningsnämnds prövningsrätt 1)

Claude D Zacharias

Advokat

1.  Under senare år har det av artiklar och domstolsavgöranden redovisats hur entreprenadrätten förändrats till att bli en del av den allmänna civilrätten (jfr t.ex. SvJT 2015 s. 258). Högsta domstolen förändrar och skapar sakta men säkert en ny entreprenadrättslig praxis som i mångt och mycket omkullkastar gamla seder och uppfattningar. Detta kan få konsekvenser för t.ex. omfattningen av en s.k. överbesiktning enligt ABT 06 2).

2. Syftet med besiktningen är att undersöka i vad mån entreprenaden uppfyller kontrakratsenliga fordringar, d.v.s. undersökning av förekomsten av fel (jfr ABT 06 kap. 7 § 11, Hedberg, Kommentarer till AB 04 och ABT 06, 2007, s. 148 och Liman, Entreprenad- och konsulträtt, 2007, s. 134). Av betydelse för vilka frågor som omfattas av överbesiktningsnämndens behörighet är det tämliga vidlyftiga stadgandet i Kap 7 § 6 ABT 06, vari anges att:

Genom överbesiktning prövas de frågor som har föranlett denna, t.ex. frågan om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel.

3. Låt oss anta att Entreprenaden godkännes vid en slutbesiktning. Låt oss vidare utgå från att Beställaren gör gällande ett fel som bort föranleda slutbesiktningsmannen att inte godkänna entreprenaden. Felet är enligt Beställaren den avgörande omständigheten som föranlett begäran om överbesiktning. Låt oss vidare anta att Entreprenören anför följande:

Entreprenören kan inte se att vad som efterfrågas rör någon fråga/omständighet som överhuvudtaget var föremål för den slutbesiktning som Beställaren begärt överprövning av. En överbesiktning avser att överpröva de bedömningar och ställningstaganden som förekom vid den besiktning som överbesiktningen avser.

4. Redan av ABT:s ordalydelse framgår att det finns vissa begränsningar rörande vilka frågor som kan prövas av överbesiktningsnämnden. Torgny Håstad anför följande i SvJT 1991 s. 577 ”Besiktningens rättsverkan”.:

[…]sådana frågor som ligger utanför en överbesiktningsnämnds behörighet, t. ex. en bedömning av vitesbelopp eller hävningsrätt” (se s. 599).

5. Redan Torgny Håstads artikel utvisar således att begränsningar finns, men dessa är inte fullständiga i förhållande till bestämmelsen tillämpningsområdet. Hedberg anför, i samma publikation som ovan berörts, rörande de begränsningar som härvid föreligger, att prövningen ( jfr Hedberg, a.a., 2007, s. 144.):

[…] är begränsad dels till frågor som hänskjuts till nämnden, dels till frågor som kunnat prövas [författarens understrykning] av den besiktning som föranlett påkallandes.

6. Hedbergs uttalande ger stöd för att det centrala är huruvida en viss hänskjuten fråga är av sådan beskaffenhet att den hade kunnat prövas vid den besiktning som föranlett påkallandet. Huruvida så också skett är dock inte avgörande. Entreprenören invändning om att överbesiktning endast avser att överpröva bedömningar/ställningstaganden som faktiskt förekommit vid den besiktning som föranlett påkallandet är därför, enligt författarens mening, felaktig.

7. Överhuvudtaget är bestämmelsens tillämpningsområde otydligt och med hänsyn till de senare årens rättsfall frågan Högsta domstolen avseende entreprenadrättsliga tvister är det på sin plats att framhålla att de principer som löpande under senare år fastställts av Högsta domstolen även är bindande för överbesiktningsnämnden.

8. Det är ingen hemlighet att traditionella entreprenadjurister hyser en motvilja mot de senare årens rättsutveckling där ”självklara” uppfattningar fått respass av domstolspraxis. Icke desto mindre är det så det förhåller sig och det vore olyckligt om ledamöter i en överbesiktningsnämnd väljer att hålla fast vid en praxis hänförliga till svunna tider, inte minst då det kan leda till andra komplikationer rörande överbesiktningsnämndens handläggning och ersättningsanspråk, något som slutligt därvid kan komma att omprövas av allmän domstol (i det här sammanhanget ska därvid särskilt erinras att innehållet i ett utlåtande från besiktning (inklusive utlåtande från överbesiktning och därmed beslut av en överbesiktningsnämnd) inte är bindande mellan parterna utan kan i samtliga delar omprövas i domstol/skiljenämnd ( jfr Kap 7 § 16 ABT 06). Den yttersta tidsgränsen för sådan prövning bestäms endast av den allmänna tioårspreskriptionen enligt preskriptionslagen (jfr Kap 7 § 16 ABT 06 och Hedberg, a.a., s. 165). Hedberg anför vidare att det är (jfr Hedberg, a.a., s. 144.):

[…] tveksamt om överbesiktningsnämnden på eget initiativ kan ta upp frågor om fel som inte finns med i utlåtandet från den tidigare besiktningen.

9. Uttalandet visar att överbesiktningsnämndens behörighet således kan omfatta även sådana frågor, rörande fel, ansvar för fel etc., som inte uttryckligen behandlas i utlåtandet i vart fall om initiativet till att ta upp frågan kommer från någon av parterna, och inte endast från överbesiktningsnämnden. Syftet med besiktningen enligt Kap 7 ABT 06 och ordalydelsen i Kap 7 § 6 ABT 06, senare års praxis samt redovisad doktrin, talar därför tydligt för att överbesiktningsnämndens behörighet omfattar alla frågor som hade kunnat prövas av besiktningsmannen vid den tidigare besiktningen. Det innefattar bl.a. alla frågor rörande huruvida entreprenören fullgjort sina kontraktsenliga åtaganden eller inte, förekomsten av fel i vid utsträckning, samt huruvida entreprenören är ansvarig för de fel som föreligger.

___________________

1) Vad som anförs ovan beträffande överbesiktningsnämnd gäller även överbesiktningsförrättare (jfr Kap 7 § 8 ABT 06).

2) Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten,

 

Vill man vid upprättandet av ett AB eller ABT-avtal enligt sedvanliga formulär i något avseende reglera det ovan redovisade bör man göra en skriftlig reservation härom eller formulera en mellan parterna skriftlig och väl avvägd reglering, för att undvika senare uppkommande komplikationer vid oenighet i frågan. Vi på Zacharias Advokatbyrå arbetar regelbundet med entreprenadrättsliga frågor och biträde därför också våra kunder löpande med sakkunskap om bl.a. frågor som behandlats i denna artikel.

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies