Följ oss

Sedan 1949

Pandemilagen

Den 10 januari 2021 träder "pandemilagen" (lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, också kallad för begränsningsförordningen i kraft liksom Folkhälsomyndighetens ("FHM") senaste föreskrifter (HSLF-FS 2021:2). I korthet kommer reglerna ställa krav på minskad trängsel. Om dessa inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden, exempelvis stängning. Länsstyrelsens beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (se 23 § pandemilagen). Begränsningsförordningen handlar om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19. Enligt 1 § begränsningsförordningen gäller att den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617), ska begränsa antalet deltagare till högst åtta. Handlar det i stället om en allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall, får dock antalet deltagare uppgå till högst 20 deltagare. Regeringen remitterade till Riksdagen även en förordningen som handlar om att vid behov kunna besluta om nedstängningar av handelsplatser, dvs. t.ex. gallerior och varuhus, där risken för smittspridning bedöms som hög. Det ser inte ut som om ett beslut härom ännu är fattat. Med köpcentrum avses ett område med butiker och annan likartad verksamhet. Med galleria avses en inbyggd gågata med butiker. Med varuhus avses en stor lokal med försäljning av många olika slags varor. Med serviceinrättning avses en plats med kommersiellt betonad försäljning av tjänster, t.ex. frisersalonger, skönhetsmottagningar och cykelverkstäder (se Promemoria Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Socialdepartementet, S2020/09963) s. 32). Notera att till skillnad mot promemorians förslag om definition på handelsplats, anser regeringen att det är lämpligare att i stället ta in en exemplifierande uppräkning i lagen. De ord som används som exempel på handelsplatser bör ges samma innebörd som de har i allmänt språkbruk. Regleringen bör endast omfatta platser som är öppna för allmänheten. 

Observera att uttrycket  "öppen för allmänheten" förekommer i pandemilagen och i begränsningsförordningen. Med detta uttryck avses att den verksamhet som bedrivs, vänder sig till allmänheten och inte endast till en begränsad krets. En plats kan vara öppen för allmänheten även om det ställs krav på medlemskap, vilket t.ex. kan vara fallet i fråga om gym-anläggningar. Lokaler som tillhör bostadsrättsföreningar och arbetsplatser och som inte är tillgängliga för utomstående är inte att anse som öppna för allmänheten. Verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet kan bedrivas i såväl privat som offentlig regi (se prop 2020/21:79 s. 93). FHMs föreskrifter använder inte uttrycket som sådant utan hänvisar till såväl pandemilagens– som begränsningsförordningens olika bestämmelser.

Det åvilar alla och envar att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (se 3 § pandemilagen). Bestämmelsen är avsedd att ha normerande verkan på allmänhetens beteende men medför inga nya skyldigheter (se prop.2020/21:79 s. 88). Pandemilagen omfattar följande verksamheter: 

1. Den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen.
2. Den som bedriver verksamhet på en plats för fritids-eller kulturverksamhet.
3. Den som bedriver verksamhet på en handelsplats (t.ex. köpcentrum, varuhus, gallerior, torghandel, butiker och serviceinrättningar).
4. Den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik.
5. Den som, inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst.

Den nya pandemilagen är inte är tänkt att i första hand stänga ner olika verksamheter. Primärt vill man använda sig av mindre ingripande åtgärder. Dessa är (se 8 § i lagen)

1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

Det hela liknar i mångt och mycket de rekommendationer som FHM tidigare tillämpat/utfärdat. Skillnaden är att detta är en lag. Det blir länsstyrelserna som ska övervaka att restriktionerna efterlevs. FHM nya föreskrifter innehåller också "ska-regler".

Endast om de olika begränsningarna anses otillräckliga får tuffare föreskrifter meddelas om att platser ska hållas stängda. Det handlar här om proportionalitet vilket i sin tur kan lämna öppet för en del juridiska överväganden. En föreskrift om förbud eller nedstängning som regeringen har meddelat enligt ovan ska underställas riksdagens prövning inom en vecka från den dag då föreskriften beslutades. Av detta kan man också tolka ut att föreskrifter av detta slag i första hand inte är avsedda för en enskild verksamhet utan generellt för alla platser för bl.a. fritids– eller kulturverksamhet. Det finns dock anledning att göra en reservation för att den här tolkningen är för "snäll" och alldeles oavsett så kommer enskilda företagare att drabbas om än indirekt. Stänger man ner en galleri så upphör - temporärt förvisso - även enskilda företagares verksamheter.

När det gäller t.ex. fritids- eller kulturverksamhet finner man att det handlar om ett vitt begrepp redan av lagtextens ordalydelse. Lagtexten nämner gym- och sportanläggningar och badhus men även bibliotek, museer, djurparker och campingplatser anges som exempel på platser för fritids- eller kulturverksamhet. Det är viktigt att notera att lagen endast omfattar platser för fritids eller kulturverksamhet som är öppna för allmänheten även om det finns undantagsbestämmelser för verksamheter som t.ex. festlokaler och föreningslokaler. Ovan har redovisats vad som avses med uttrycket "öppet för allmänheten". Det kan inte uteslutas att tvister kan uppstå rörande gränsdragningar. Är t.ex. en simskolas simskoleverksamhet, i ett badhus som ägs av en kommun, när undervisningen sker under begränsade tider att betrakta som en verksamhet öppen för allmänheten? Författaren till denna artikel tillåter sig att ifrågasätta detta. Det handlar inte om en undervisning som vem som helst kan gå till eftersom det vanligtvis dels endast finns begränsade platser dels ställs krav på ålder m.m. Undervisningen bedrivs dessutom endast under vissa tider. Det är knappast fråga om ett medlemskap, såsom vanligtvis är fallet rörande gymanläggningar, och pågår undervisningen under en begränsad period. Var och en förstår nog att det finns utrymme för juridiska tillämpningsproblem.

För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det nu blir obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion. Mycket av detta är redan en realitet eftersom många verksamhetsutövare följt de råd som FHM utfärdat över tid.

I motiven till lagen anges som sagt att begränsningar inte ska införas i större utsträckning än vad som är nödvändigt och proportionerligt. Regeringen menar att situationen med anledning av den pågående pandemin tidvis kan komma att vara så allvarligt att det skulle vara en proportionerlig åtgärd att för viss tid besluta att alla badhus t.ex. måste hållas stängda. En föreskrift om förbud eller nedstängning som regeringen har meddelat med stöd av pandemilagen ska underställas riksdagens prövning inom en vecka från den dag då föreskriften beslutades. Det som avses är (se prop. 2020/21:79 s. 58):

1. allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas.
2.
platser för fritids- eller kulturverksamhet ska hållas stängda.
3. handelsplatser ska hållas stängda.
4. kollektivtrafik och inrikes flygtrafik inte får bedrivas.
5. serveringsställen ska hållas stängda.
6. det införs förbud mot att inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt använda eller upplåta lokaler, områden och utrymmen för privata sammankomster.
7. det införs förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.

Lagen ger även utrymme för att bemyndiga bl.a.länsstyrelserna, att meddela föreskrifter om särskilda begränsningar på regional nivå. Det betyder också att länsstyrelserna får befogenhet att fatta beslut i enskilda fall. För att säkerställa att länsstyrelsen får ett tillräckligt underlag ska länsstyrelserna innan de beslutar i ett enskilt fall vid behov samråda med den regionala smittskyddsläkaren. Länsstyrelsen och smittskydds-läkaren har redan ett väl fungerande samarbete kring den lokala hanteringen av pandemin. Länsstyrelsens beslut i enskilda fall och beslut om förelägganden inom ramen för tillsynen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol (se 16 § pandemilagen och prop. 2020/21:79 s. 89).

Läser man de nya föreskrifterna från FHM som utfärdades den 8 januari framgår att föreskrifterna omfattar kompletterande bestämmelser om sådana gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser som avses i pandemilagen. Utöver vad som gällt tidigare ska (observera att det nu inte är en rekommendation utan ett krav) den som bedriver verksamheten (punkterna 1-4 gäller dock inte för gallerior och köpcentrum):

1. beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet).
2. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,
3. tydligt anslå maxantalet,
4. säkerställa att maxantalet inte överskrids.
5. informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas,
6. erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
7. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
9. hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från FHM och den regionala smittskyddsläkaren.

FHM anger också att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Det blir någon form av överslag av antalet personer i lokalen fördelat på den totala ytan. Det anges "ska kunna" och det är mer än fråga om teoretisk beräkning än hur det faktiskt ska vara. Måhända är tanken exempelvis att i en lokal på totalt 300 kvm får maximalt 30 personer vistas åt gången. Hur detta i praktiken ska hanteras kan därför bli intressant.

FHM föreskriver nu också att gallerior, köpcentrum och varuhus ska spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områden där människor samlas. Det är i det närmaste slut med att ta en fika eller bara sitta och "chilla" med datorn eller paddan eller vad det nu kan vara i galleriorna m.fl.

Alla är medvetna om att restriktioner av sådant slag som avses i pandemilagen leder till inkomstbortfall i övervägande del av fallen. Frågan om ekonomisk ersättning med anledning av förordningar som meddelas med stöd av den föreslagna lagen kommer att hanteras i samband med att sådana förordningar tas fram uttalas det i motiven till pandemilagen (se s. 86). Det finns en risk för att detta är fagra löften utan substans. Riksdagen uppmanade därför Regeringen, i samband med att den klubbade igenom pandemilagen,  att rätten till ersättning bör göras mycket tydligare och att en verksamhet som drabbas av regeringens föreskrifter som meddelas med stöd av den nya covid-19-lagen eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som huvudregel ska ersättas. Det synes rimligt att generella nedstängningsbeslut medför en ersättningsrätt medan nedstängning av enskilda aktörer, som vinner laga kraft, inte kommer att föranleda någon rätt för dessa till ersättning. Det återstår att se hur det blir med detta.

Det nu redovisade kan sammanfattas på så sätt att reglerna ställer högre krav på minskad trängsel. Om dessa inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden, exempelvis stängning. Regeringen vill också begränsa hur många som får vara på platser för privata sammankomster. Det kan handla om festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut. För den som vill dyka ner i motiven hänvisas till Regeringens proposition 2020/21:79, En tillfällig covid-19-lag.

Stockholm den 9 januari 2021

Claude D Zacharias
Advokat

Beträffande ansvarsbegränsningar m.m. se https://zacharias.se/blogg/

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies