Följ oss

Sedan 1949

Särreglering av preskription i entreprenadsammanhang

SÄRREGLERING AV PRESKRIPTION I ENTREPRENADSAMMANHANG

Jur. kand. Jenny Andersson

-

Inledning

Svea hovrätt har i dom av den 16 februari 2017, mål nr T 11041-15, prövat frågan om parterna genom tillägget ”Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 19 skall preskriptionstiden vara tre (3) månader” i de administrativa föreskrifterna ändrat preskriptionstiden efter preskriptionsavbrott från två år till tre månader.

 

Preskriptionsbestämmelsen i ABT 06

Enligt ABT 06 kap. § 19 första stycket gäller en preskriptionstid om sex (6) månader för entreprenörens fordringar från entreprenadens godkännande. Det handlar således om sådana fordringar som inte är att hänföra till kontraktssumman. Fordringar som avser kontraktssumman preskriberas två (2) år efter godkännandet (andra stycket).[1] I bestämmelsens tredje stycke regleras att preskriptionstiden efter preskriptionsavbrott är två år. Regleringen är identisk i AB 04, som används vid utförandeentreprenad.

 

Bakgrund

Vid en totalentreprenad, där ABT 06 var tillämpligt, hade parterna genom Administrativa föreskrifter ändrat preskriptionsbestämmelsen i ABT 06 kap. 19 § genom skrivningen ”Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 19 skall preskriptionstiden vara tre (3) månader”.

Entreprenören yrkade betalning för återstående del av kontraktssumman. Beställaren menade att kravet var preskriberat med hänvisning till att meningen med ändringen var att tre månaders preskriptionstid skulle gälla alla fordringar och även gälla efter preskriptionsavbrott.

 

Hovrättens bedömning

Inledningsvis hänvisar hovrätten till NJA 2015 s. 862, i vilket Högsta domstolen preciserat tidigare fastställa principer för tolkning av standardsavtalsvillkor.[2] Avgörandet rörde tolkning av preskriptionsbestämmelse i allmänna bestämmelser.

Det var ostridigt i målet att det inte fanns någon gemensam partsavsikt och det fanns inte heller, enligt hovrättens förmenande, några omständigheter som klargjorde hur parterna uppfattat särregleringens innebörd och räckvidd vid avtalets ingående. Ordalydelsen som sådan inbjöd, enligt hovrätten, till olika tolkningar.

Hovrätten anförde att ”[m]ed särskilt beaktande av den restriktivitet som det enligt Högsta domstolen finns anledning att iaktta vid tolkning av just preskriptionsbestämmelser” så tog ändringen endast sikte på s.k. ÄTA-arbeten (första stycket i ABT 06 kap. 6 § 19) och inte på kontraktsarbeten eller vid preskriptionsavbrott (andra och tredje stycken i ABT 06 kap. 6 § 19). Hovrätten anslöt sig till den tolkning som tingsrätten gjort, nämligen att "[e]n rimlig tolkning av parternas syfte med ändringen [var] att den avsåg tilläggsarbeten" [författarens kursivering]. Entreprenörens fordran var alltså inte preskriberad.

-

Avslutande kommentarer

Preskriptionsbestämmelsen om sex månader för andra fordringar än kontraktssumman kan göra det svårt för entreprenören att framställa sina krav i tid; särskilt i en totalentreprenad med beaktande av avsaknad av underlag från underentreprenörer och leverantörer. Ett specifikt krav behöver dock inte framställas, utan det viktiga är att kravet i sig framställs innan preskriptionstiden löpt ut. Tanken är att beställaren inte långt efter ska bli överraskad av projektets faktiska kostnad. Däremot är preskriptionstiden två år för själva kontraktssumman. Det är logiskt med tanke på att denna kostnad är beställaren medveten om.

Det är vanligt att sexmånadersfristen ändras till en tremånadersfrist vad gäller preskription av entreprenörens krav i anledning av ÄTA-arbeten.[3] När, som i förevarande fall, parterna avtalat bort ABT 06 kap. 6 § 19, är det – precis som hovrätten finner – rimligt att det som ändrats i ABT 06 är fristen rörande just dylika fordringar. Det handlar ju om att få till stånd ett snabbt ekonomiskt avslut efter entreprenadens slutförande.

Högsta domstolen har i NJA 2015 s. 862 (p. 19) uttalat att ”En preskriptionsregels funktion är att ange en tid inom vilken ett visst fordringsanspråk måste göras gällande för att borgenären ska vara bevarad sin rätt. Man kan grovt sett skilja mellan två olika typer av preskriptionsregler med olika ändamål. […] [E]n förhållandevis kort preskriptionstid, som typiskt sett börjar löpa från det att gäldenärens infriandeskyldighet inträder eller i allt fall i anslutning till den tidpunkten [..] [syftar till] att styra mot en snar avveckling av fordringsförhållandet, i vissa men inte alla fall för att parterna ska förmås att på ett tidigt stadium klarlägga sina förhållanden.” I entreprenadsammanhang är det korttidspreskription som regleras i standardavtalen och som stundtals kortas ner än mer, i syfte att parterna snabbt ska reda ut vad som i ersättningshänseende gäller i fråga om ändrings- respektive tilläggsarbeten.

Trots att ordalydelsen av parternas ändring i nu aktuellt hänseende till synes ändrar innebörden av ABT 06 kap. 6 § 19 i sin helhet är det inte rimligt att tolka in, såsom beställaren gjorde gällande, att preskriptionstiden efter preskriptionsavbrott ändrats från två år till tre månader. Hovrätten går på Högsta domstolens linje, nämligen att ”[e]n preskriptionsregel får på grund av sin drastiska rättighetsavskärande verkan inte tillämpas analogt och ska tolkas restriktivt. Det gäller såväl lag- som avtalsbestämmelser. Restriktiviteten gäller inte bara bestämmelsens träffyta utan också dess tillämpningsförutsättningar, bland dem startpunkten för preskriptionstiden. När det gäller en avtalad preskriptionsregel bör en utfyllande tolkning godtas bara om det finns klara hållpunkter för det (jfr NJA 1964 s. 152).”

För att ändringen skulle ha haft den betydelse som beställaren gjorde gällande torde det således ha krävts en precisering i den ändrade preskriptionsbestämmelsens alla led, d.v.s. vilken preskription som gäller för ÄTA-fordringar, för kontraktssumman som sådan samt efter preskriptionsavbrott. Utan en sådan precisering – och då särskilt med beaktande av den rättighetsavskärande verkan som preskription har – inbjuder särregleringen till olika tolkningar. Tydlighet är A och O, i annat fall gäller alltjämt regleringen i standardavtalet; i detta fall till beställarens förfång. Dock ska poängteras att det som entreprenören begärde betalning för var återstående del av kontraktssumman. En särreglering från tvåårspreskriptionen vad gäller denna typ av fordringar kräver tydlighet och full insikt hos båda parter.

-

o o o O o o o

-

Vi på Zacharias Advokatbyrå arbetar regelbundet med frågor på entreprenadrättens område – såväl inför kontraktsskrivning, under pågående entreprenad som efter entreprenadens slutförande – och företräder såväl entreprenör som beställare.

-

__________________________

[1] Detsamma gäller för övrigt även för mervärdesskatt, men då det saknar relevans i förevarande fall nöjer sig undertecknad med denna anmärkning.

[2] Högsta domstolen har framhållit bl.a. följande, se punkten 12: ”Om någon gemensam partsavsikt inte kan anses föreligga och det inte heller finns några omständigheter vid sidan av avtalstexten som kan klargöra hur parterna uppfattade ett omtvistat standardvillkor, bör tolkningen inriktas på villkorets ordalydelse. När villkorets innebörd ska bedömas kan ledning hämtas från systematiken och de övriga villkoren i avtalet; bestämmelserna är avsedda att utgöra ett sammanhängande system. Vid tolkningen av vissa villkor kan det finnas anledning att särskilt beakta entreprenadavtalets speciella drag. När inte heller avtalets systematik ger någon ledning är det därför naturligt att tolka villkoren i ljuset av den dispositiva rätt som annars skulle ha tillämpats, varav en del kommit till uttryck i köplagen. Det ska dock beaktas att entreprenadavtal skiljer sig från t.ex. köp genom att det som regel avser ett omfattande, komplicerat och långsiktigt arbete med flera inblandade parter. Ytterst och sist måste en mer övergripande rimlighetsbedömning göras. (Se bl.a. NJA 2013 s. 271 p. 7 och NJA 2014 s. 960 p. 23.)”

[3] Se bl.a. Schedin, F., Entreprenörens rätt till ersättning, 30 vanliga frågor kring betalning inom byggsektorn, 2016, s. 20.

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies