Följ oss

Sedan 1949

Skadestånd och Europakonventionen, Prop. 2017/18:7

Skadestånd och Europakonventionen
Prop. 2017/18:7
Överlämnad till Riksdagen den 21 september 2017

Kontakta våra jurister

Regeringen skriver som en introduktion bl.a. "För att tydliggöra rättsläget, och därigenom stärka rättighetsskyddet i Sverige, föreslår regeringen en ny lagbestämmelse om rätten till skadestånd vid överträdelser av Europakonventionen."

Så långt är väl allt väl. Men i den föreslagna lagtexten står det bl.a. "Skadestånd enligt första stycket ska endast utges i den utsträckning det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen." Med rätta har bl.a. Malmö tingsrätt, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet och Sveriges advokatsamfund, ansett att det är otydligt vad som avses med begreppet nödvändigt.

När man läser Regeringens förklaring är det svårt att tolka det på annat sätt än en brasklapp, en möjlighet att inte behöva betala skadestånd. Detta är något som tyvärr präglat den svenska skadeståndsrätten i århundraden; skadestånd värt namnet är svårt att få och kombinationen skadestånd och prisnedsättning vid t.ex. fel utförd tjänst får man inte heller trots att det är två helt olika saker och normalt inom flera andra rättssystem.

Lagtextens förslag talar också om "överträdelse" i stället för kränkning och även i den delen har kritik förts fram inte minst från Lagrådet som bl.a. uttalar: "Det saknas anledning att befara att risken för svåröverskådlighet, inkonsekvens eller oförutsebarhet ökar, om konventionens terminologi används i lagen. I själva verket är det en fördel att i lagtexten ansluta till det språkbruk som finns i konventionen och som har använts i den rättspraxis som nu kodifieras."

Lagrådet har varit kritisk och uttalar bl.a.: "Argumenten i remissen har inte övertygat Lagrådet om att lagstiftning i enlighet med remissens förslag är nödvändig eller lämplig."

Trots sin kritik lämnar Lagrådet lagförslaget utan erinran och uttalar i sann svensk tjänstemannaanda att "Den utredning angående frågan om skadestånd vid kränkning av grundlagsskyddade rättigheter som aviseras i remissen bör genomföras snarast möjligt. Även unionsrätten bör behandlas i ett sådant sammanhang."

Regeringens förslag är förmodligen bättre än ingenting alls, men varför först nu - valtaktik då lag och rätt synes bli en brännande politisk fråga för kommande riksdagsval? Och frågan är hur lagen som förväntas träda i kraft vid kommande årsskifte kommer att tillämpas.

oooOooo

Vi på Zacharias Advokatbyrå är vana att företräda våra klienter inför myndigheter och för deras talan i domstolarna med engagemang och framgång. Staten har - liksom kommuner - varit motpart i flera rättsprocesser och Europarätten är en del av den svenska processrätten.

Kontakta våra jurister

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies