Följ oss

Sedan 1949

Skriv ditt testamente nu eller ångra dig när det är för sent!

Vikten av att skriva tydliga testamenten – en fråga om efterarv

Skriv ditt testamente nu eller ångra dig när det är för sent!

Advokat Claude D Zacharias

1. Bakgrund
Den 1 juni 2016, mål nr T 515–15, prövade Högsta domstolen en arvsrättsliga fråga. Två makar skrev ett s.k. inbördes testamente genom vilket de förordnade att att "den, som den andra överlever, skall med fri förfoganderätt erhålla den avlidnes kvarlåtenskap, dock med undantag för bröstarvingars laglott" samt att "efter bådas vårt frånfälle skall kvarlåtenskapen tillfalla [”C”]. C var den avlidne makens son. Paret hade inga gemensamma bröstarvingar.

Mannen avled först och därefter hans son och sist slutligen, hustrun. C efterlämnade tre barn. Barnen hävdade sin rätt till efterarv. Allmänna arvsfonden däremot, ansåg att fonden var den enda lagliga arvingen efter hustruns bortgång.

2. Rättslig reglering

Enligt 3 kap. 8 § Ärvdabalken (”ÄB”) gäller att om det vid den efterlevande makens död finns arvsberättigade efter endast en av makarna, ska dessa arvingar ärva allt. Bestämmelsens lydelse är:

Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt.

I 11 kap. 6 § ÄB finns en tolkningsregel, och frågan är om tolkningsregeln är tillämplig oavsett om det är fråga om efterarvsrätt enligt den legala arvsordningen eller på grund av ett testamentariskt förordnande. Bestämmelsen lydelse är:

Dör testamentstagare innan hans rätt inträtt eller kan testamentet eljest ej verkställas i vad honom angår, skola hans avkomlingar träda i hans ställe, såframt de i fråga om arv efter testator varit berättigade därtill.

Så långt kan det tyckas ganska klart men delade meningar rådde i underinstanserna beträffande tillämpningen av bestämmelserna i samband med testamentariska förordnanden.

3. Högsta domstolen

Högsta domstolen konstaterar att bestämmelsen i 3 kap. 8 § ärvdabalken gäller när efterarvsrätt föreskrivs även i testamente. Högsta domstolen skriver i sin dom bl.a. att:

[…] syftet med 3 kap. 8 § ärvdabalken är att avskära Allmänna arvsfonden från arv så länge det finns en arvsberättigad släkting till någon av de avlidna makarna. I förarbetena sägs att detta framstår som en naturligare ordning än att Allmänna arvsfonden ska få någon rätt till del i arvet. Om makarna avlider med kort mellanrum, kan utfallet för släktingarnas och fondens del annars blir helt beroende av vilken make som avlider först. (Se prop. 1986/87:1 s. 96 f.)

Högsta domstolen slår därför fast att ordalydelsen i 3 kap. 8 § ÄB även omfattar den förevarande situationen; efterarvsrätt även för den som är arvsberättigad efter någon av makarna när detta föreskrivits i testamente. Högsta domstolen motiverar detta bl.a. med:

[…] Allmänt sett framstår det också som egendomligt om ett testamente som har samma effekt som den legala arvsordningen skulle medföra att arvsrätten faller bort. Det skulle också komma i konflikt med det grundläggande syftet med bestämmelsen. Det nu sagda bekräftas av 12 kap. l § ärvdabalken. Där framgår att 3 kap. 8 § gäller också när det genom testamente har förordnats att egendom som tillkommer efterlevande make som arvinge eller universell testamentstagare ska tillfalla annan sedan makens rätt har upphört […].

4. Avslutande kommentar

Att skriva sitt testamente är att författa sitt sista och viktigaste dokument. Regleringen i detsamma kan komma att påverka många människor och det finns all anledning att noggrant överväga vad som ska föreskrivas.

Det är dock inte så att testmenten ska ligga och skräpa i en låda eller i någons bankfack vilket  är vanligt förekommande, tyvärr. Nej, ett testamente ska löpande, kanske vart annat år, ses över och omprövas.

Då det ännu så länge inte finns ett offentligt register för testamenten är det en bra åtgärd, att informera de närmaste om att ett testamente finns och var originalet förvaras. Många av advokatbyråns klienter har i vissa fall valt att förvara sitt originaltestamente hos oss medan andra nöjt sig med att vi har en kopia på det undertecknade testamentet.

Domen ovan visar hur viktigt det är att vara tydlig och verkligen överväga vilka konsekvenser en formulering kan få. Tvisten hade kunnat undvikas om det tydligt angetts att C skulle ärva mannen eller hustrun vilken av dem som avled sist. Dessutom kunde man lagt till att för det fall C inte är i livet när den sista av de två makarna avlidit, ska C:s bröstarvingar ärva honom. Nu stod det inte så och en tråkig tvist tvingades på alla parter under flera år och till dryga kostnader.

Avslutningsvis ska noteras att 3 kap. 8 § ÄB är en tolkningsregel. I enlighet med vad jag ovan skriver om vikten av att vara tydlig så kan man på samma sätt men med det motsatta syftet, uttryckligen i ett testamente, utesluta en tillämpning av bestämmelsen i 3 kap. 8 § ÄB (jfr NJA 1993 s. 145).

oooOooo

Zacharias Advokatbyrå har under många år arbetat med arvsrättsliga tvister och handlägger löpande boutredningar och skiften. Advokatbyrån företräder löpande våra kunder i domstolar och under boutredningar. Inom ramen för denna verksamhet och som en del av ekonomisk familjerätt, ett de tre huvudområden advokatbyrån är verksam inom, biträder vi även våra kunder medupprättande av testamenten.

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies