Följ oss

Sedan 1949

SOU 2016:60 – "Ett starkare skydd för den sexuella integriteten"

Reflexioner över en ny offentlig utredning

SOU 2016:60 – Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

Advokat Claude D Zacharias

I dag är det fredag, och många överväger de alternativ som fredagar och helger erbjuder. Månne den nya offentliga utredningen SOU 2016:60 – "Ett starkare skydd för den sexuella integriteten", bli kvällslektyren eller får alstret stå tillbaka för andra intressen, det är frågan. Oaktat Zacharias Advokatbyrå inte arbetar med straffrätt, har den aktuella utredningen inte undgått vår uppmärksamhet. Sådan den utformats ser vi ur avtalsrättens perspektiv betydande svårigheter att styrka att en gemensam partsvilja uttryckts. Det ser närmast ut som det traditionella och frivilliga intima umgänget inte kommer att bli legalt med mindre b å d a parter tydligt ger uttryck för en gemensam vilja. Naturligtvis är det sällan något att oroa sig för men utredningens sätt att formulera sig väcker en rad frågor. Redan följande citat från utredningen, ger en antydan om de svårigheter målsäganden (de som råkar ut för ett övergrepp) och åklagare kan komma att få.

"En fråga om den tilltänkta partnern vill delta i en sexuell handling uttrycks förmodligen sällan explicit. I stället kan det vara så att samvaron växer fram succesivt genom parternas handlande, t.ex. genom ömsesidigt utväxlande av kyssar, kramar och smek. Kommunikationen kan alltså vara både direkt och indirekt.Det innebär att en lagstiftning med formkrav för hur parterna ska uttrycka sig skulle anses verklighetsfrämmande av många och vara svårtillämpad för domstolarna. Ett mer rimligt och lämpligt krav är i stället att i lagen ange att valet att delta frivilligt måste komma till uttryck, men överlämna till rättstillämpningen att avgöra hur detta närmare ska ske i det enskilda fallet."

Hur kravet på att den gemensamma viljan ska komma till uttryck, är med andra ord inte löst. Naturligtvis kan man raljera och mena på att förtryckta formulär där två personer gemensamt skriver under att de vill ha intimt umgänge med varandra är lösningen på problemet. Det är bara det att oklarheter råder om ett sådant avtal sträcker sig hur långt som helst eller om det går att förse det med undantag och i så fall vilka då? Skulle t.ex. ett sådant avtal, med eller utan undantag omfattas av principen om Pactum Turpe (principen medför – förenklat – att vissa avtal som är osedliga eller brottsliga inte är förtjänta av rättsordningens skydd) En av de som deltog utredningen skrev i sitt särskilda yttrande följande:

”Frivilligheten måste även komma till uttryck vid varje nytt moment i den sexuella handlingen. Vad som avses med övergång från ett moment till ett annat är dock oklart. Nytt samtycke måste i vart fall lämnas av båda parter när den sexuella handlingen övergår från ett moment till ett annat. Behöver samtycke inhämtas i samband med att en hand flyttas från ett ställe på den andra partens kropp till den andra? Måste detta samtycke i så fall inhämtas innan handen placeras där eller ligger det ett ansvar på den andra parten att omgående markera att något samtycke inte längre föreligger. Huruvida samtycke måste inhämtas innan övergången sker eller om det räcker att så sker först i samband med att det nya momentet på börjas är oklart. Eftersom det ofta inte handlar om muntliga frågor och svar i dessa situationer kommer det för det mesta handla om uttryck i handling. Någon praktisk möjlighet att lämna ett medgivande i handling till en ännu inte påbörjat agerande kommer sällan att föreligga.”

Det är också att notera att utredningen synes uppmana till s.k. tjatsex. Så här formulerar utredningen sig i den delen:

”Om valet att delta frivilligt har kommit till uttryck genom ord eller handlande och det inte samtidigt har förekommit t.ex. våld, hot eller vilseledande (se nedan) så innebär det att brott inte har begåtts oavsett om den utsatte i grunden har varit negativt inställd till handlingen. Det nu sagda innebär bl.a. att s.k. tjatsex inte kommer att vara straffbart vid den lagstiftning vi nu föreslår. Detta är en följd av att rätten till självbestämmande bör respekteras. Om den enskilde är i en situation där han eller hon har både möjlighet och förmåga att utöva sin rätt till självbestämmande finns ett utrymme att välja att göra något som man egentligen helst skulle slippa. Det är i grunden också en rättssäkerhetsfråga att den som deltar i en sexuell handling med en person som har gett uttryck för en vilja att delta kan förlita sig på den uppgiften."

Det är stunder som denna, när man tar del av en eventuell lagstiftningsprodukt, man slås av insikten om hur svårt det är att fånga in kärnfrågorna på ett väl avvägt vis i en lagtext. Esaias Tegnér diktade bl.a.

"[...] Vad du ej klart kan säga, vet du ej:
med tanken ordet föds på mannens läppar:
det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta [...]"

Vi arbetar som sagt inte med straffrätt och Zacharias Advokatbyrå kommer därför inte att handlägga frågor om sexuella övergrepp. Men vi är väl insatta i avtalsrättsliga frågor, och vi kan formulera oss i skrift å våra klienters vägnar. Att skriva avtal är ej sällan en grannlaga uppgift, och standardavtal är sällan lösningen på problemet, hur billiga de än må vara, något som tillströmningen av klienter med avtalsrättsliga frågor visat oss på advokatbyrån.

Trevlig helg!

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies