Since 1949

Systematiskt och upprepade dröjsmål att betala årsavgiften till bostadsrättsföreningen

Förverkande av bostadsrätt

1. Inledning

Som många känner till kan en förening omedelbart säga upp en bostadsrättshavare och hävda att bostadsrätten är förverkad vid dröjsmål med betalningen av månadsavgiften (rätteligen årsavgiften). Emellertid finns en möjlighet för bostadsrättshavare, precis som för en hyresgäst, att återvinna sin rätt om betalning sker inom viss tid. Vad händer om en bostadsrättshavare sätter detta i system? Svaret kan hämtas från Svea hovrätt dom 2008-06-11, mål nr T 6962-07.

Här handlade det om 44 stycken betalningspåminnelser (sic) avseende dröjsmål under maj 2004 till och med december 2006. Vi kan sannolikt alla var överens om att systematiken inte ger grund för att hävda att agerandet är av ringa betydelse.

2. Rättsliga utgångspunkter

Enligt 7 kap. 18 § 1 a bostadsrättslagen är nyttjanderätten till en bostadsrättslägenhet förverkad bland annat om bostadsrättsinnehavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse mer än en vecka efter förfallodagen när det gäller en bostadslägenhet eller mer än två vardagar efter förfallodagen när det gäller en lokal, om inte det som ligger bostadsrättsinnehavaren till last är av ringa betydelse. Vad som är ringa varierar och får bedömas från fall till fall även om det finns vissa hänsynstaganden som följer av lagen vilka dock lämnas utanför denna artikel.

Enligt 7 kap. 23 § lämnas en bostadsrättshavare möjlighet att återvinna sin nyttjanderätt. Så är fallet om avgiften - när det är fråga om en bostadslägenhet - bl.a. betalas inom tre veckor från det att bostadsrättshavaren på visst sett, delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala avgiften inom denna tid, samt i fråga om en lokal - om avgiften betalas inom två veckor från det att bostadsrättshavaren på visst sett, delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala avgiften inom denna tid.

Det finns också en säkerhetsventil i bostadsrättslagens 7 kap. 23 § 3 st. Förverkande kan likväl inträffa om bostadsrättsinnehavaren vid upprepade tillfällen inte betalar årsavgiften inom föreskriven tid och därmed har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att bostadsrättshavaren inte skäligen bör få behålla sin lägenhet.

3. Utgången

Mellan raderna kan man läsa att domstolarna ansåg att bostadsrättshavaren i det aktuella avgörandet – förvisso i formell mening återvunnit sin bostadsrätt genom att betala in avgiften efter delgivning av betalningsanmaningarna och förverkandeskrivelserna – men genom sin underlåtenhet som pågått systematiskt under flera år – förverkat sin nyttjanderätt till bostadsrättslägenheten. Undantagsbestämmelsen i 7 kap 23 § 3 st bostadsrättslagen tillämpandes således och bostadsrättshavaren fick flytta. En motsvarande reglering för hyresgäster återfinns i 12 kap. 46 § 1 st jordabalken.

4. Avslutande kommentar

Det man kan fundera över är gränsdragningen mellan inte i så hög grad och i så hög grad att bostadsrättshavarens nyttjanderätt förverkas. Den frågan svarar inte avgörandet på men sannolikt måste det handla om fler tillfällen än blott något eller några enstaka.

Claude D Zacharias

oooOooo

 

Zacharias®  biträder löpande bostadsrättsföreningar gällande bostadsrätt och därmed närliggande frågor och även andra frågeställningar en styrelse i en förening kan ställas inför.

Ansvarsbegränsning: se https://zacharias.se/blogg/

Comments are closed.