Följ oss

Sedan 1949

Tolkning av uttrycket ”upplåten mark” i en objektsbeskrivning

Tolkning av uttrycket ”upplåten mark” i en objektsbeskrivning

Advokat Johannes Marszalek

När en bostadsrätt förmedlas till en konsument är mäklaren skyldig att tillhandahålla en skriftlig beskrivning av bostadsrätten i en s.k. objektsbeskrivning. I 18 § fastighetsmäklarlagen anges att objektsbeskrivningen bl.a. ska innehålla uppgift om ”upplåten mark”. Däremot anger inte lagtexten i 18 § något om huruvida objektsbeskrivningen även måste innehålla uppgift om vilken typ av upplåtelse det är fråga om. Uttrycket upplåtelse omfattar inte endast upplåtelse i form av bostadsrätt utan kan även omfatta annan typ av nyttjanderätt, t.ex. lägenhetsarrende.

För köparens del kan det ha stor betydelse vilken upplåtelseform det är fråga om eftersom upplåtelseformen kan påverka både köparens möjligheter att förfoga över marken och bostadsrättens marknadsvärde. Det kan t.ex. nämnas att överlåtelse av nyttjanderätt till mark som upplåtits med annan form av nyttjanderätt än bostadsrätt normalt kräver jordägarens tillstånd. Dessutom gäller det särskilda maxtider enligt de allmänna regler som gäller för nyttjanderättsavtal. Huvudregeln är att nyttjanderättsavtal inte är bindande utöver 50 år. För upplåtelse av jordbruksarrende eller av fastighet inom detaljplan är maxtiden 25 år.

Uttrycket ”upplåten mark” i en objektsbeskrivning var föremål för tvist i Svea hovrätts dom 2016-06-15, mål T 2935-15. I det fallet var det fråga om en köpare som hade förvärvat bostadsrätten till en takvåning i Vasastan i Stockholm. Lägenheten bestod av tre rum och kök med en lägenhetsyta om 90 kvm och var omgärdad av en takterrass på 90 kvm. I objektsbeskrivningen, som fanns bifogad köpeavtalet, angavs under rubriken interiör att boarean var 90 kvm och att ”upplåten mark” bestod av 90 kvm terrass. Efter tillträdet framkom att terrassen inte var upplåten med bostadsrätt.

Köparen väckte talan mot säljaren och yrkade prisavdrag under anförande att bostadsrätten var behäftad med fel eftersom takterrassen inte var upplåten med bostadsrätt. Köparen i det aktuella fallet gjorde därvid gällande att med uttrycket upplåten mark skulle förstås mark som upplåtits med specifikt bostadsrätt.

Svea hovrätt konstaterade att köparen ”inte, bara utifrån att det i objektsbeskrivningen angetts att terrassen var upplåten mark, kunnat sluta sig till att den var upplåten med just bostadsrätt. Den skulle även [enligt hovrättens mening] kunna ha varit upplåten med någon annan form av nyttjanderätt”. Hovrätten kom mot den bakgrunden fram till att det inte förelåg fel i rättslig mening och ogillade käromålet.

En slutsats av det ovan anförda är att om en objektsbeskrivning innehåller uppgift om att det finns ”upplåten mark”, utan att det förtydligas vilken upplåtelseform det är fråga om, så bör man som spekulant förvissa sig om vad för typ av nyttjanderätt det är som avses innan man köper bostadsrätten. Det går inte utan vidare att utgå från att uttrycket upplåten mark åsyftar mark som upplåtits med specifikt bostadsrätt.

Zacharias Advokatbyrå agerar ofta ombud i köprättsliga tvister och kan bistå med rättsligt i biträde i tvister rörande t.ex. fel i bostadsrätt.

ss

Kommentarer är stängda.AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies