Since 1949

Vad är ocker!

Många känner knappt till  betydelse av ordet ocker, och de som gör det förknippar det med oskäligt hög ränta, dvs. en fråga om pengar s.k. kreditocker. Dock är termen mer vidsträckt än så. Andra typer av ocker brukar kallas för sakocker. Beteckningen sakocker kan dock diskuteras då den avser t.ex. uthyrning av bostad, medverkan vid tillkomsten av växlar eller försäljning av varor genom att t.ex. utnyttja anställdas beroendeställning för att förmå dem att köpa företagets varor till överpris, eller köp av fastighet till underpris (se Hovrätten för Västra Sveriges dom 2021-10-19, mål nr T 2874-21, där ocker trots flera graverande omständigheter inte ansågs för handen).

Den civilrättsliga bestämmelsen om ocker finns i 31 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (”avtalslagen” eller ”AvtL”). Det är en ogiltighetsbestämmelse av gammalt slag, över 100 år gammal. Ej sällan överskuggas denna, liksom andra ogiltighetsregler i avtalslagen, av den stora generalklausulen i 36 § AvtL. Detta sagt är ockerbestämmelsen såsom ogiltighetsregel alltjämt tillämplig och lyder:

Har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade.
Lag samma vare, där sådant otillbörligt förfarande, som i första stycket avses, ligger annan till last än den, gent emot vilken rättshandlingen företogs, och denne ägde eller bort äga kunskap därom.
Om avtal rörande bärgning gälle vad särskilt är stadgat.

Vill någon hävda att ett ingånget avtal är ogiltigt gäller att vederbörande har bevisbördan för de omständigheter som anförs till stöd för att avtalet ska ogiltigförklaras (se t.ex. Robert Nordh, Bevisrätt B, Iustus, 2 uppl. s. 81).

Enligt 31 § avtalslagen föreligger alltså ogiltighet på grund av ocker om någon vid avtal eller annan rättshandling utnyttjat motpartens oförstånd eller lättsinne till att ta eller betinga sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till den motprestation som lämnats.

Den civilrättsliga bestämmelsen om ocker motsvarar helt straffbestämmelsen om ocker i 9 kap. 5 § brottsbalken (se NJA 1981 s. 718). Högsta domstolens praxis beträffande ocker enligt brottsbalken är därför till vägledning även vid en prövning av en civilrättslig talan om ogiltighet på grund av ocker. Det ska här också sägas att innebörden av att betinga sig en förmån även avses att bereda någon annan förmånen.

Otillbörlighet

De aktuella bestämmelserna om ogiltighet tar alltså sikte på att ett otillbörligt förfarande från någons sida har föranlett den rättshandlande att företa rättshandlingen. Ogiltighet på grund av ocker kräver dessutom att innehållet i avtalet är särskilt ofördelaktigt för den rättshandlande. Bestämmelsen ska alltså förhindra att någon får orimliga ekonomiska förmåner av annan genom att utnyttja ett underläge hos denne. (Se t.ex. Adlercreutz m.fl., Avtalsrätt I, Juristförlaget i Lund, 14:e uppl. 2016 s. 280.)

Ond tro

För att avtalet ska ogiltigförklaras med stöd av 31 § AvtL krävs dessutom att den som vill ogiltigförklara rättshandlingen medvetet utnyttjade dessa eventuella svagheter hos avtalskontrahenten, för att få en otillbörlig förmån genom att avtala om t.ex. ett vederlag som stod i uppenbart missförhållande till, för att ta som ett exempel, en fastighets värde. Omständigheten att någon medvetet utnyttjat en torde närmast jämställas med vad som allmänt går under beteckningen ”ond tro”. Det senare hanteras uttryckligen i den s.k. lilla generalklausulen i 33 § AvtL. Denna kan åberopas när en rättshandling, som annars är att anse som giltig, inte får göras gällande om omständigheterna vid dess tillkomst var sådana att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen och motparten kände till eller måste antas ha känt till de omständigheterna.

Trångmål

Med trångmål enligt ockerbestämmelsen, avses som läsaren förstått, ej blott ekonomiskt trångmål (se NJA 1939 s. 167 och NJA 1942 s. 160) utan även annan nödställd situation, som t.ex. sjönöd eller annan livsfara.

Oförstånd

Med oförstånd avses bristande omdömesförmåga i allmänhet eller beträffande sådana rättshandlingar som den som är föremål för prövning. Oförståndet kan t.ex. bero på ålderssvaghet (se NJA 2013 s. 1130 samt NJA 1927 s. 655), men även berusning. Grunderna för ockerbestämmelsen har även åberopats till stöd för ogiltighetsförklaring av ett bodelningsavtal (se NJA 1965 s 345) då ena maken utnyttjat den andra makans okunskap om gällande rätt vid äktenskapsskillnad och således ansetts begagna sig av makans ” oförstånd för att i bodelningsavtalet betinga sig förmåner, som stått i uppenbart missförhållande till vederlaget.”

Lättsinne

Lättsinne är för att exemplifiera , t.ex. att lånade pengar används för hasardspel eller dyrbara semestrar. Lättsinne kan vara ett karaktärsdrag t.ex. ett permanent sådant på grund av en funktionsnedsättning eller ett tillfälligt t.ex. beroende på alkoholpåverkan.

Beroendeställning

Beroende ställning åsyftar exempelvis att ett personligt avhängighetsförhållande missbrukas, t.ex. genom att isolera en gammal släkting och görs denne helt beroende av förövaren för att därigenom förmå släktingen att låna ut stora summor utan säkerhet eller ränta.

Såväl 31 § som 33 § AvtL lämnar endast möjligheten till ogiltighetsförklaring i sin helhet. Därför åberopas vanligtvis i stället den stora generalklausulen, 36 § AvtL. Fördelen med 36 § AvtL är att den lämnar möjlighet till hel eller delvis ogiltighet eller mer korrekt uttryckt jämkning av en rättshandling, t.ex. innehållet i ett avtal.

Sammanfattningsvis utgör således ockerbestämmelsen i 31 § avtalslagen en ogiltighetsbestämmelse som täcker in många rättshandlingar. Ocker innebär att någon medvetet utnyttjar någon på ett oproportionerligt och otillbörligt vis. Kreditocker är förmodligen vad de flesta först tänker på när de hör ordet ocker. Emellertid omfattar ocker så mycket mer.

oooOooo

Zacharias® biträder löpande kunder med olika avtalsrättsliga frågor.

Ansvarsbegränsning: se https://zacharias.se/blogg/

Comments are closed.